Dương Môn

Dương Môn, môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương - cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc. Và với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương Môn Thương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

Mỗi yếu quyết của Dương Môn Thương Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ

Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thương Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Phong Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Mã quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bôn Lang Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chiến Định quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xảo Chiến quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiên Hoành Thương quyết
Anh Hùng quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đảo Hải Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Mã quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bích Thương quyết
Scroll Top