Thiếu Lâm

Các chiêu thức của các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế. Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Thiền Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phục Hổ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tu Tâm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngũ Chuyển Chỉ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Ma Chú quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Cang Yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Lôi quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phục Ma Thấn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Tướng quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Sư Tử Hống
Võ Lâm Truyền Kỳ II Minh Chú quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Cang Chỉ quyết
Scroll Top