Boss Bang Hội

Sau đây là hướng dẫn cách thực hiện nhiệm vụ bang hội:

Cách nhận nhiệm vụ

Bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão đến NPC Tiêu Sư Thành Đô nhận nhiệm vụ Boss bang hội.

Lưu ý

 • Lần đầu tiên bang tham gia Boss bang hội có 6 cấp độ nhiệm vụ khác nhau để chọn.
 • Khi hoàn thành 1 nhiệm vụ thì tăng 1 cấp độ lựa chọn, khi thất bại 1 nhiệm vụ thì giảm 1 cấp độ lựa chọn. Tối đa là 9 cấp và tối thiểu là 1 cấp lựa chọn.
 • Khi nhận nhiệm vụ thành công hệ thống sẽ thông báo ở kênh bang hội.
 • Thời điểm nhận nhiệm vụ sau cách thời điểm nhận nhiệm vụ trước 2 mốc 24h00.

Ví dụ: Bang hội nhận nhiệm vụ vào lúc 22h50 ngày 02/08 thì đến 24h00 ngày 03/08 sẽ có thể nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Mô tả thực hiện nhiệm vụ

 • Đối tượng thực hiện nhiệm vụ: Tất cả các thành viên có cấp độ lớn hơn 10 trong bang nhận nhiệm vụ đều có thể tham gia.
 • Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Thời gian thực hiện kéo dài từ lúc nhận nhiệm vụ đến mốc 23h00 lần thứ 2.
 • Giao nộp vật phẩm: Thành viên trong bang thu thập vật phẩm nhiệm vụ Boss bang hội đến NPC Tiêu Sư Thành Đô giao nộp vật phẩm.

 • Giao nộp thành công tăng điểm tích lũy nhiệm vụ (lượng điểm tùy thuộc vào loại và số lượng vật phẩm) và tiền vàng nhất định.
 • Khi giao nộp cho NPC vật phẩm nhiệm vụ Boss bang hội thì tất cả vật phẩm tăng điểm tích lũy.
 • Kênh bang cập nhật tin tức điểm tích lũy đạt được trong suốt quá trình nhiệm vụ.

Lưu ý

 • Điểm tích lũy thu thập tối đa trong 1 lần nhiệm vụ phụ thuộc vào cấp độ của nhân vật.
 • Vật phẩm nộp dư không được trả lại.
Cấp độ nhân vật Giới hạn điểm tích lũy
1x 50
2x 90
3x 140
4x 200
5x , 6x , 7x , 8x , 9x 400

Hoàn thành nhiệm vụ: Bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão đến nhận phần thưởng, tất cả thành viên trong bang không thể tiếp tục giao nộp vật phẩm cho nhiệm vụ này.

Scroll Top