TOP
Sự kiện 1
Sự kiện 2
 Item sự kiện 2 06 Vàng 100 Vàng 60 phút Bạch Cầu Hoàn 60 phút Đại Bạch Cầu Hoàn 60 phút Bạch Cầu Tiên Đơn 60 phút Lục Thần Hoàn 60 phút Cường Hiệu Lục Thần Hoàn 60 phút Lục Thần Tiên Đơn 60 phút Tam Thanh Hoàn 60 phút Cường Hiệu Tam Thanh Hoàn 60 phút Tam Thanh Tiên Đơn 60 phút Tụ Linh Hoàn 60 phút Đại Tụ Linh Hoàn 60 phút Tụ Linh Tiên Đơn
 Item sự kiện 1 01 Mật tịch Sư môn 70 cao cấp theo hệ phái 01 Vàng 06 Vàng 01 Mảnh Thiên Thạch 01 Thiên Thạch 01 Thiên Thạch Tinh Thạch 01 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch 01 Bao Thiên Thạch Tinh Thạch 01 Tu Chân Yếu Quyết 01 Đại Nhân Sâm 01 Thần Nông Đơn 01 Tiêu Kiếp Tán 01 Đấu Hồn 01 Xu vật phẩm 01 Ngôi Sao May Mắn 01 Nữ Oa Bảo Hạp 01 Bồi Nguyên Đơn 01 Tứ Linh Quy Nguyên Đơn 01 Đại Định Hồn 01 Chuyển Sinh Đơn