TOP

Để dễ dàng tham gia tính năng Vạn Kiếm Trũng cùng bằng hữu võ lâm và nhận các phần thưởng thú vị, Bổn Trang thân mời quý đồng đạo tham khảo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1

 • Khi đã đủ điều kiện tham gia, đội trưởng đến gặp NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản để tiến hành báo danh.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Khi báo danh thành công NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản sẽ đưa đồng đạo vào bản đồ vượt ải.

Bước 2

 • Đội trưởng đến gặp Giang Biệt Hạc để kích hoạt mở ải thứ nhất: Sát thủ Đinh Mã Dũng.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Khi mở ải sẽ xuất hiện Thương Ưng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 3

Phong ấn được mở sẽ xuất hiện 03 đợt thủ vệ, đồng đạo phải hạ gục các quái này.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 4

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, sẽ xuất hiện Đinh Mã Dũng Thống, đồng đạo cần phải hạ gục Đinh Mã Dũng Thống.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 5

 • Hạ gục Đinh Mã Dũng Thống sẽ vượt qua thành công ải thứ nhất.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Qua ải thành công sẽ xuất hiện bảo rương, đồng đạo nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.

Bước 6

 • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải thứ hai: Kiếm Trũng Cơ Quan.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Thanh Long Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 7

Tiếp tục hạ gục 03 đợt xuất hiện thủ vệ.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 8

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, đồng đạo cần tiếp tục phá hủy Bàn Long Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 9

 • Hạ gục Bàn Long Cơ Quan sẽ vượt ải thành công.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 •  Xuất hiện bảo rương, đồng đạo mở bảo rương nhận phần thưởng.

Bước 10

 • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hắc để mở ải tiếp theo – Hộ Kiếm Kiếm Linh.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi ải thứ 3 được mở sẽ xuất hiện Hỏa Phụng Phong Ấn.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Phong ấn được mở sẽ xuất hiện Thiên Địa Nhân Tam.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 11

 • Hạ gục Thiên Địa Nhân Tam sẽ vượt ải thành công.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.

Bước 12

 • Đội trưởng đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải cuối cùng – Ma Kiếm.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Bạch Hổ Phong Ấn.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Bạch Hổ Phong Ấn được mở sẽ xuất hiện Ma Kiếm Nô.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 13

 • Hạ gục Ma Kiếm Nô sẽ vượt ải thành công.
 • Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
 • Khi vượt thành công bốn ải, đội trưởng đến gặp NPC Nhậm Doanh Doanh đối thoại để rời khỏi ải.