Tính Năng

Ngoại trang chuyển sinh lần 2 với thông số mới

11-11-2010

- Điều chỉnh thông số trên ngoại trang chuyển sinh lần 2

Kể từ sau bảo trì ngày 12/11/2010, tất cả ngoại trang chuyển sinh hiện tại sẽ bị xóa bỏ và tất cả đồng đạo đã tu luyện Hỗn Nguyên Công các thành có thể nhận lại ngoại trang chuyển sinh với thuộc tính mới tại NPC Bạch Tiên Sinh.

Điều chỉnh chuyển sinh lần 2

Thời gian

Điều chỉnh bắt đầu từ sau bảo trì ngày 12/11/2010.

Quyền lợi sau khi chuyển sinh lần 2
Cấp độ nhân vật Chi tiết
88 Nhận Phong hiệu mới tùy theo Hệ Phái
90 Có thể mua ngoại trang Văn Sử thuộc tính thành thứ 4 Hỗn Nguyên Công tại Ấn Chuyển Sinh.
92

Có thể nâng cấp Kỳ Lân tại Ấn Chuyển Sinh (cần Phiêu Vũ).

Lưu ý:

  • Hạn tồn tại của Kỳ Lân là hạn tồn tại của ngựa Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
  • Đối với ngựa Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì nhận được Kỳ Lân hạn tồn tại 30 ngày.
Thuộc tính ngoại trang chuyển sinh lần 2
Hướng chuyển sinh Loại ngoại trang Thuộc tính dòng 1 Thuộc tính dòng 2
Long Chuyển Sinh Trang (nón) Công kích 8% Kháng tất cả 6
Chuyển Sinh Y Độ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần) Chính xác tăng 160
Phụng Chuyển Sinh Trang (nón) Xác suất xuất chiêu 3%
Chuyển Sinh Y Độ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần) Hỗ trợ tấn công tăng và hỗ trợ phòng thủ tăng 20%
Hổ Chuyển Sinh Trang (nón) Giảm thọ thương 7%
Chuyển Sinh Y Nội phòng, ngoài phòng tăng 60 điểm
Chuyển Sinh Trang (quần) Sinh lực, nội lực tăng 5%
Ưng Chuyển Sinh Trang (nón) Bỏ qua phòng ngự 5%
Chuyển Sinh Y Độ tập trung tăng 6%
Chuyển Sinh Trang (quần) Chính xác tăng 160
Cách Uẩn Linh ngoại trang tại các loại Ấn Chuyển Sinh
Vật phẩm Ghi chú

Long Tử Ấn

  • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 100 Vàng).
  • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 100 Vàng).
  • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 100 Vàng).

Áp dụng nhân vật đã luyện 4 thành Hỗn Nguyên Công.

Nhân vật đã luyện 4 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 4 thành vào ngoại trang.

Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

  • Bát Bát ngoại trang.
  • Tướng Quân ngoại yrang.
  • Linh Lung ngoại trang.
  • Văn Sử ngoại trang.

Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần uẩn linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành uẩn linh.

Phụng Tử Ấn

Ưng Tử Ấn

Hổ Tử Ấn

Các loại Phong hiệu và hiệu quả

Điều chỉnh bắt đầu từ sau bảo trì ngày 12/11/2010.

Phong hiệu Hệ phái Hiệu quả sử dụng
Đạt Ma Kim Cang Thiếu Lâm Tục Gia

Kháng tất cả tăng 12 điểm.

Hiệu quả thương dược tăng 4%.

La Hán Hộ Pháp Thiếu Lâm Võ Tông
Truyền Kinh pháp sư Thiếu Lâm Thiền Tông
Bí Độc thích khách Đường Môn
Tử Trúc sứ Nga My Phật Gia
Hải Nguyệt sứ Nga My Tục Gia
Tứ Hải hiệp Cái Bang Tịnh Y
Đệ tử tám túi Cái Bang Ô Y
Vô Ngã đạo nhân Võ Đang Đạo Gia
Nhàn Vân Hiệp Đạo VõĐang Tục Gia
Phấn Vũ tướng quân Dương Môn Thương
Phấn Uy tướng quân Dương Môn Cung Kỵ
Hắc Vô Thường Ngũ Độc Tà Hiệp
Bạch Vô Thường Ngũ Độc Tà Hiệp

Chưởng quản kính bút

Top