Chuyển sinh lần 1: Ngoại trang thông số mới

11-11-2010

- Điều chỉnh thông số trên ngoại trang chuyển sinh lần 1

Kể từ sau bảo trì ngày 12/11/2010, tất cả ngoại trang chuyển sinh hiện tại sẽ bị xóa bỏ và tất cả đồng đạo đã tu luyện Hỗn Nguyên Công các thành có thể nhận lại ngoại trang chuyển sinh với thuộc tính mới tại NPC Bạch Tiên Sinh.

Điều chỉnh chuyển sinh lần 1

Thời gian

Điều chỉnh bắt đầu từ sau bảo trì ngày 12/11/2010.

Chi tiết
Hướng chuyển sinh Loại ngoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2
LongChuyển Sinh Trang (nón)Công kích 7%Kháng tất cả 3
Chuyển Sinh YĐộ tập trung tăng 5%
Chuyển Sinh Trang (quần)Chính xác tăng 150
PhụngChuyển Sinh Trang (nón)Xác suất xuất chiêu 2%
Chuyển Sinh YĐộ tập trung tăng 5%
Chuyển Sinh Trang (quần)Hỗ trợ tấn công tăng và hỗ trợ phòng thủ tăng 15%
HổChuyển Sinh Trang (nón)Giảm thọ thương 4%
Chuyển Sinh YNội phòng, ngoài phòng tăng 40 điểm
Chuyển Sinh Trang (quần)Sinh lực, nội lực tăng 3%
ƯngChuyển Sinh Trang (nón)Bỏ qua phòng ngự 2%
Chuyển Sinh YĐộ tập trung tăng 5%
Chuyển Sinh Trang (quần)Chính xác tăng 150