Ngoại trang Uẩn Linh mới nhất

04-08-2010

- Trang bị Uẩn Linh mới nhất

Quý nhân sĩ thân mến!

Trang bị Uẩn Linh là loại ngoại trang luôn được quý nhân sĩ võ lâm mong đợi. Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 06/08/2010, thế giới võ lâm tiếp tục cập nhật một số trang bị Uẩn Linh mới nhất.

Các trang bị Uẩn Linh mới
Tuế Thủ quánTân Chính kết
Tuế Thủ bàoTân Chính đại
Tuế Thủ ngoaTân Chính quần
Chính Sóc mãoNguyên Chính trâm
Chính Sóc giápNguyên Chính thường
Chính Sóc ngoaNguyên Chính quần

Thân mời đồng đạo chiêm ngưỡng.

Trang bị Uẩn Linh cập nhật sau bảo trì ngày 06/08/2010

Uẩn Linh

Ngoại trang Uẩn Linh Kiều Nữ & Nữ Gợi Cảm

Uẩn Linh

Ngoại trang Uẩn Linh Nam Tiêu Chuẩn & Nam Khôi Ngô

Thân chúc đồng đạo vui cùng thế giới võ lâm.