Nhận lại công trạng sau khi bảo lưu chuyển server

28-10-2010

- Nhận lại điểm công trạng sau khi bảo lưu để chuyển server

Thân gửi quý đồng đạo võ lâm!

Đối với các trường hợp chuyển server thất bại hoặc không chuyển server mà đã đăng ký bảo toàn quân công ngày thứ Năm, thì các nhân vật phải nhận lại quân công trong khoảng thời gian từ sau 10h00 - 24h00 của ngày thứ Sáu - hôm sau. Qua thời gian này, nếu nhân vật không nhận lại điểm quân công sẽ mất

Đồng đạo vui lòng xem hướng dẫn nhận lại điểm công trạng sau khi bảo lưu để chuyển server:

Bảo lưu công trạng

  • Đối thoại với NPC Triệu Phổ: Biện Kinh - 175/ 166:

  • Chọn dòng: Ta muốn bảo toàn điểm công trạng khi chuyển server.

  • Vào ngày thứ Năm (từ 00h00 - 24h00) gặp NPC Triệu Phổ.

  • Chi phí bảo toàn quân công là 500 Vàng (trừ trực tiếp tại hành trang của nhân vật).

  • Sau khi bảo lưu thành công, điểm công trạng sẽ còn lại mức 80.000 điểm.

Nhận lại điểm công trạng

  • Vào ngày thứ Sáu (sau khi chuyển server thành công qua server mới), từ sau 10h00 - 24h00, đồng đạo có thể nhận lại điểm quân công.
  • Đối thoại với NPC Triệu Phổ:

  • Chọn dòng: Ta muốn bảo toàn quân công khi chuyển server:

  • Chọn dòng ta muốn nhận lại điểm quân công:

  • Điểm quân công nhận lại được tối đa bằng 110% số điểm quân công cao nhất so với nhân vật cùng phe ở server mới.