Ra mắt tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến

14-06-2010

- Ra mắt tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến

Như vậy, khởi đầu cho các tính năng trong phiên bản mới sẽ là tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến. Sau đây, thân mời đồng đạo cùng theo dõi bài giới thiệu cơ bản nhất về tính năng này:

Thời gian

Tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến sẽ bắt đầu từ ngày ra mắt phiên bản thử nghiệm - 10h00 ngày 15/06/2010:

 • Bắt đầu từ 08h00 sáng mỗi ngày
 • Kết thúc vào thời gian bảo trì của ngày.

NPC liên quan & đối tượng

NPC liên quan Đối tượng tham gia

Tư Mã Tấn Nguyên

 • Nguyên Soái Tống
 • Nguyên Soái Liêu
 • Tướng Quân Tống
 • Tướng Quân Liêu
 • Tiên Phong Tống
 • Tiên Phong Liêu
 • Đô Thống Tống
 • Đô Thống Liêu
 • Vị trí: Tương Dương (180/174)
 • Đến thời gian bắt đầu sự kiện, nhân vật đến đối thoại với NPC Tư Mã Tấn Nguyên tại để tham gia.
 • Chi phí tham gia: 1 Vàng/ 1 lần vào bản đồ

 

Lưu ý

 

Các đối tượng tham gia phải có đẳng cấp 80 trở lên, đã gia nhập hệ phái  và điểm công trạng  phe Tống/Liêu từ 50.000 trở lên mới có thể nhận và trả nhiệm vụ.

Nhiệm vụ

Sau khi đối thoại với NPC Tư Mã Tấn Nguyên để tham gia sự kiện, nhân vật được đưa vào bản đồ thu thập và chia thành 2 phe Tống và Liêu. Nhân vật có quân hàm Tống hoặc Liêu sẽ tự động đưa vào phe Tống hoặc Liêu.

Thiên Môn Trận - Bản đồ tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến

Tại bản đồ thu thập, nhân vật phe Tống/ Liêu đối thoại với NPC Triệu Tố Quyên/ Tiêu Viễn Tuấn để nhận nhiệm vụ:

NPC liên quan Đối tượng tham gia

Triệu Tố Quyên

Giao và trả nhiệm vụ phe Tống

Tiêu Viễn Tuấn

Giao và trả nhiệm vụ phe Liêu

 • Nhân vật đối thoại với NPC của phe mình để nhận nhiêm vụ thu thập: Nhiệm vụ của nhân vật là tìm và thu thập các tài nguyên có trên bản đồ thu thập.
 • Mỗi nhiệm vụ nhân vật phải thu thập 2.000 tài nguyên thì mới hoàn thành nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ thu thập tiếp theo.
 • Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ. Sau 24h00 mỗi ngày sẽ reset số lần hoàn thành nhiệm vụ.

 • Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân vật có thể tiến vào khu vực thu thập (tốn 5 Bạc) hoặc có thể di chuyển (chạy bộ) đến các vị trí thu thập để làm nhiệm vụ.
 • Có 4 loại tài nguyên để nhân vật thu thập. Mỗi loại tài nguyên cần những công cụ tương ứng thể thu thập tài nguyên đó.
Các loại tài nguyên Công cụ cần thiết

Thảo Dược Tài Nguyên

Cuốc Thuốc

Gỗ Tài Nguyên

Thiết Phủ

Thuộc Da Tài Nguyên

Chế Bì Đao

Rương Châu Báu

Cuốc Chim


 • Khi bắt đầu thu thập tài nguyên thì độ bền của công cụ tương ứng sẽ bị giảm 10/ 1 lần thu thập.
 • Mỗi tài nguyên chỉ cho phép 1 nhân vật thu thập tại NPC tài nguyên đó.
 • Trong tổ đội chỉ cần 1 người thu thập thành công 1  tài nguyên thì các thành viên trong tổ đội đều nhận được. Lưu ý: Các thành viên trong tổ đội phải đứng gần nhau.
NPC liên quan Đối tượng tham gia

Hoàng Trí Thương Nhân

  • Vị trí: 169/ 186 - Thiên Môn Trận
  • Nhân vật có thể mua các công cụ thu thập tại NPC Hoàng Trí Thương Nhân

Nguyên Soái phát động x 2 kinh nghiệm

Nguyên Soái 2 phe Tống /Liêu có thể kích hoạt nhân đôi phần thưởng tại 2 NPC Triệu Tố Quyên và Tiêu Viễn Tuấn.

Nguyên Soái chỉ có thể kích hoạt nhân đôi trong các thời gian sau:

 • 08h30 – 10h00
 • 15h30 – 18h30
 • 20h30 – 23h30

Để kích hoạt nhân đôi, nhân vật phải là Nguyên Soái và phải sử dụng Phong Hiệu Nguyên Soái.

Phần thưởng

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập tài nguyên, nhân vật sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm và điểm quân công.
 • Phần thưởng khi nguyên soái không kích hoạt nhân đôi.

Điểm kinh nghiệm

Đối tượngBình thường
Nguyên Soái8.000.000
Tướng Quân5.000.000
Tiên Phong3.500.000
Đô Thống1.600.000

Điểm quân công

Đối tượngBình thường
Nguyên Soái
Tướng Quân
Tiên Phong
Đô Thống
350

Có thể sử dụng Quân công chương, Quân công Đại, Quân công Huy Hoàng