Thời gian chính thức sát nhập 06 máy chủ

10-08-2010

- Thời gian chính thức sát nhập máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến!

Việc chuẩn bị để tiến hành sát nhập máy chủ đã hoàn tất, và Bổn Trang xin thông báo đến đồng đạo thời gian chính thức sát nhập 06 máy chủ như sau:

Máy chủ 1

Máy chủ 2

Mảy chủ mới

Thời gian gộp

Châu LongVương LongTiên Phụng 23h00 thứ Ba - 10/08/2010 đến 02h00 thứ Tư - 11/08/2010
Lôi HổTrấn Hổ Kỳ Ưng 23h00 thứ Tư - 11/08/2010 đến 03h00 thứ Năm - 12/08/2010
Phong HổVạn HổHỏa Ưng

Trong thời gian sát nhập máy chủ, Bổn Trang đồng thời tiến hành bảo trì 06 máy chủ nói trên, đồng đạo vui lòng lưu ý thông tin này. Sau thời gian sát nhập, đồng đạo có thể tiếp tục bôn tẩu tại các máy chủ mới.

Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ nắm rõ thông tin.