Thông báo về việc gộp server

01-07-2010

- Những thông tin liên quan đến việc sát nhập server

Quý đồng đạo võ lâm thân mến!

Như Bổn Trang đã thông báo về việc tiến hành sát nhập các server trong thời gian sắp tới, hôm nay, Bổn Trang tiếp tục thông báo những thông tin mới nhất liên quan đến việc sát nhập server.

Mốc thời gian sẽ tiến hành sát nhập server:

Máy chủ 1 Máy chủ 2 Mảy chủ mới Thời gian gộp
Thiên Ưng Thần Ưng Việt Ưng Thứ Ba - ngày 06/07/2010
Bạch Phụng Hỏa Phụng Ngọc Phụng Thứ Tư - ngày 07/07/2010
Phi Phụng Hắc Ưng Đại Ưng Thứ Năm - ngày 08/07/2010
  • Trong quá trình sát nhập server, Bổn Trang sẽ xóa tất cả các bang hội không hoạt động tại 6 server nói trên.
  • Đồng thời cũng xin nhắc lại: Ngưng chuyển server đối với các máy chủ đang trong quá trình chuẩn bị tiến hành gộp server, thời gian ngưng từ 02/07/2010 - 09/07/2010. Tạm đóng tính năng kết hôn từ ngày 02/07/2010.

Nay thông báo để đồng đạo nắm rõ thông tin và đường hành tẩu thuận lợi. Đồng đạo xem thêm chi tiết về việc tiến hành sát nhập các server tại đây.