Tiến hành gộp server

28-06-2010

- Gộp một số máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến!

Trong thời gian sắp tới, Bổn Trang sẽ tiến hành gộp một số máy chủ, cụ thể như sau:

Máy chủ 1 Máy chủ 2 Mảy chủ mới Thời gian gộp
Thiên Ưng Thần Ưng Việt Ưng Thứ Ba - ngày 06/07/2010
Bạch Phụng Hỏa Phụng Ngọc Phụng Thứ Tư - ngày 07/07/2010
Phi Phụng Hắc Ưng Đại Ưng Thứ Năm - ngày 08/07/2010

Các lưu ý

Các máy chủ đang trong quá trình chuẩn bị tiến hành gộp server lưu ý các thông tin sau:

  • Khi tiến hành gộp máy chủ, tên nhân vật bị trùng sẽ giữ lại tên cho nhân vật có đẳng cấp cao hơn, tên nhân vật thấp hơn sẽ được thay đổi.
  • Bang hội bị trùng tên sẽ giữ lại tên cho bang hội có hạng nhân khí cao hơn, bang hội có nhân khí thấp hơn sẽ được đổi tên khác.
  • Ngưng chuyển server đối với các máy chủ đang trong quá trình chuẩn bị tiến hành gộp server (Thiên Ưng, Thần Ưng, Bạch Phụng, Hỏa Phụng, Phi Phụng và Hắc Ưng). Thời gian ngưng từ 02/07/2010 - 09/07/2010.
  • Các server trên, sau khi gộp thành server mới sẽ không còn bang chiếm giữ Thành Đô.
  • Tạm đóng tính năng kết hôn đối với 6 cụm máy chủ trên, thời gian từ 02/07/2010.