Cải lão hoàn đồng

Với Cải Lão Hoàn Đồng lần 4, ngoài những hỗ trợ với chỉ số cao hơn, đồng đạo sẽ có dịp khoác lên bộ ngoại trang Thiên Âm và thú cưỡi mới - Bạch Hổ thật hấp dẫn.

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 22/04/2011.

Hiệu quả nhận được khi chuyển sinh lần 4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh, đồng đạo nhận được các phần thưởng sau:

 • Danh hiệu chuyển sinh (hỗ trợ Kháng tất cả + 16, hiệu quả thương dược 8%, hỗ trợ mật tịch 2%)
 • Ấn chuyển sinh (dùng để bật/tắt vòng sáng chuyển sinh, vũ khí phát sáng, đổi ngoại trang Uẩn Linh)
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 84, 86, 88, 90 (đổi Ngọc bội thêm chiêu thức mới)
 • Đổi thú cưỡi Bạch Hổ.
 • Đổi ngoại trang Uẩn Linh.
 • Ngoại trang chuyển sinh (thuộc tính gồm 2 dòng như bảng dưới đây)

Tùy theo chuyển sinh theo hướng nào, đồng đạo nhận được 01 bộ ngoại trang (nón - áo - quần) như sau:

Hướng tu luyện Ngoại Trang Thuộc tính dòng 1 Thuộc tính dòng 2
Long Tử Nón Công kích 10% Kháng tất cả 12
Áo Độ tập trung tăng 8%
Quần Chính xác tăng 180
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 5%
Áo Độ tập trung tăng 8%
Quần Hỗ trợ tấn công tăng và hỗ trợ phòng thủ tăng 30%
Hổ Tử Nón Giảm thọ thương 13%
Áo Nội phòng, ngoài phòng tăng 100 điểm
Quần Sinh lực, nội lực tăng 9%
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 10%
Áo Độ tập trung tăng 8%
Quần Chính xác tăng 180

Phần thưởng hỗ trợ

Cách uẩn Linh ngoại trang tại các loại Ấn chuyển sinh
Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y ( tốn 100 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y ( tốn 100 Vàng).

- Áp dụng nhân vật đã luyện 8 thành Hỗn Nguyên Công. Nhân vật đã luyện 8 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 8 thành vào ngoại trang. Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang
 • Tướng Quân ngoại trang
 • Linh Lung ngoại trang
 • Văn Sử ngoại trang
 • Thiên Âm ngoại trang
 • Thiếu Dương ngoại trang
 • Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành Uẩn Linh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Lưu ý

 • Sau khi chuyển sinh, đẳng cấp nhân vật trở về 84.
 • Xóa bộ chuyển sinh ngoại trang chỉ số 6 thành Hỗn Nguyên Công (rương + hành trang).
 • Xóa bộ Văn Sử ngoại trang chỉ số 6 thành Hỗn Nguyên Công (rương + hành trang).
 • Xóa 1 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ trên hành trang của nhân vật.
 • Xóa Phong hiệu của 6 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa Long/Phụng/Hổ/Ưng Tử Ấn của 6 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa vật phẩm Hỗn Nguyên Công 6 thành

Hướng dẫn chuyển sinh lần 4

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Thế Ngoại Cao Nhân

 • Tọa độ (197/194).
 • Đối thoại với NPC Thuyền Phu ở Biện Kinh để di chuyển lên Cô Đảo (trước khi đối thoại phải nhận Ngọc bội kỹ năng).
 • Nhận nhiệm vụ chuyển sinh 4.

Lưu ý

Điều kiện để nhận nhiệm vụ chuyển sinh 4:

 • Luyện thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang (Chuyển Sinh 3).
 • Nhân vật đạt cấp độ 99 (không cần dư 2 tỷ điểm kinh nghiệm).

Điều kiện hoàn thành chuyển sinh:

 • Phải có Bạn đồng hành cấp 4.
 • Luyện thành công thành thứ 6 - Hỗn Tục Hòa Quang.
 • Nhân vật đạt cấp độ 99 (dư 2 tỷ điểm kinh nghiệm).
 • Có 1 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ trên hành trang.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thế Ngoại Cao Nhân yêu cầu đồng đạo đến Bạch Tiên Sinh tìm hiểu cách tiêu diệt Ngô Việt Lão Tổ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Bạch Tiên Sinh sẽ giao cho đồng đạo nhiệm vu trồng cây:

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Sau khi trồng đủ số lượng cây, đồng đạo về đối thoại với Bạch Tiên Sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nhận nhiệm vụ đến đối thoại với Thần thú, đứng giữa thành Tuyền Châu. Thần thú yêu cầu đồng đạo phải thu thập được các tín vật của Boss thế giới:

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Thu thập đủ các tín vật về đối thoại với thần thú để hoàn thành nhiệm vụ:

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Thần thú tiếp tục yêu cầu đồng đạo quay về đối thoại với Bạch Tiên Sinh để hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh 4:

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Nhân vật chuyển sinh 4

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh 4, đẳng cấp nhân vật của đồng đạo quay về 84 và mật tịch được cộng thêm 2%.
Scroll Top