Scroll Top

Lên Nhanh HC 260 Mạch

Nhằm hỗ trợ tối đa giúp quý nhân sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất, tính năng hỗ trợ tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 260 mạch sẽ ra mắt từ ngày 10/11/2022. Chi tiết như sau:

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 10/11/2022.

NPC liên quan

Hình ảnh Chức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Hỗ trợ nhanh Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 lên hóa cảnh 260 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 240 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 245 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 250 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 255 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 260 mạch.

Lên Nhanh Hóa Cảnh 240 Mạch

Điều kiện Vật phẩm tiêu hao Nội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 239 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 10 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 240 mạch.

Lên Nhanh Hóa Cảnh 245 Mạch

Điều kiện Vật phẩm tiêu hao Nội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 240 mạch tới hóa cảnh 244 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 20 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 245 mạch.

Lên Nhanh Hóa Cảnh 250 Mạch

Điều kiện Vật phẩm tiêu hao Nội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 245 mạch tới hóa cảnh 249 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 25 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 250 mạch.

Lên Nhanh Hóa Cảnh 255 Mạch

Điều kiện Vật phẩm tiêu hao Nội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 250 mạch tới hóa cảnh 254 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 25 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 255 mạch.

Lên Nhanh Hóa Cảnh 260 Mạch

Điều kiện Vật phẩm tiêu hao Nội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 255 mạch tới hóa cảnh 259 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 30 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 260 mạch.