Scroll Top

Lên nhanh HC 285 Mạch

Bắt đầu từ phiên bản Thần Ưng Xuất Thế, với tính năng hỗ trợ tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 285 mạch, quý nhân sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất của Võ Lâm, chinh phục hóa cảnh, bôn tẩu giang hồ.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 02/03/2023.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 99 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Hỗ trợ nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 lên hóa cảnh 285 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 260 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 270 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 275 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 280 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 285 mạch.

Lên Nhanh Chuyển Sinh 10 Cấp 99 Hóa Cảnh 260 Mạch

Điều kiệnVật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 259 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 10 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 260 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 260 mạch tới hóa cảnh 269 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 270 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 270 mạch tới hóa cảnh 274 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 25 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 275 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 275 mạch tới hóa cảnh 279 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 25 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 280 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 280 mạch tới hóa cảnh 284 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 30 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 285 mạch.