Scroll Top

Lên Nhanh HC 190 Mạch

Bắt đầu từ phiên bản Song Đấu Liên Thành, với tính năng hỗ trợ tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 190 mạch, quý Nhân Sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất của Võ Lâm, chinh phục hóa cảnh, bôn tẩu giang hồ.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 03/03/2022.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 97 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Hỗ trợ nhanh chuyển sinh 10 cấp 97 lên chuyển sinh 10 cấp 99.
  • Tăng chuyển sinh 10 cấp 97 lên chuyển sinh 10 cấp 98.
  • Tăng chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.
 • Hỗ trợ nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 lên hóa cảnh 190 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 130 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 140 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 150 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 160 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 170 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 180 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 190 mạch.

Tăng Chuyển Sinh 10 Cấp 97 lên Chuyển Sinh 10 Cấp 99

Nội dung hỗ trợVật phẩm tiêu hao

Tăng chuyển sinh 10 cấp 97 lên chuyển sinh 10 cấp 98.

 • 5.000 Vàng.
 • 5 Linh Phách Đơn.

Tăng chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.

 • 10.000 Vàng.
 • 5 Linh Phách Đơn.

Lên Nhanh Chuyển Sinh 10 Cấp 99 Hóa Cảnh 190 Mạch

Điều kiệnVật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 129 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 10 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 130 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 130 mạch tới hóa cảnh 139 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 15 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 140 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 140 mạch tới hóa cảnh 149 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 20 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 150 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 150 mạch tới hóa cảnh 159 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 25 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 160 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 160 mạch tới hóa cảnh 169 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 30 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 170 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 170 mạch tới hóa cảnh 179 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 35 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 180 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 180 mạch tới hóa cảnh 189 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 190 mạch.
 • Lưu ý:
  • Khi thăng cấp 10 cấp 97 lên 10 cấp 99 thành công, kinh nghiệm trên người nhân vật vẫn được giữ lại.
  • Mỗi lần tăng cấp 10 cấp 97 lên 10 cấp 99 thành công, nhân vật sẽ được reset lại điểm tiềm năng.