Phần thưởng

Hạng 1
 • 1 Bộ trang bị Thiên Hạ Vô Song +13
 • 1 Bộ trang bị Hỏa Phụng tướng quân +0 (Không bao gồm vũ khí)
 • 1 cặp nhẫn Vô Cực – Minh Tinh
 • 15 Mật tịch siêu cấp tùy chọn – chỉ số cơ bản  3 dòng 20% + 3 phụ lục
 • 84 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 84 Thiên Cang Lệnh
 • 04 set Kim xà 5 +13 ( tự chọn)
 • 10.000 xu võ lâm 2 (mỗi thành viên)
 • 40 triệu đồng tiền mặt
 • 1 Siêu cúp hạng 1
Hạng 2
 • 1 Bộ trang bị Hỏa Phụng tướng quân +0 (Không bao gồm vũ khí)
 • 1 cặp nhẫn Thiên Địa – Nhật Nguyệt
 • 10 Mật tịch siêu cấp tùy chọn – chỉ số cơ bản  3 dòng 20% + 3 phụ lục
 • 42 Thiên Cang Lệnh
 • 42 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 03 set Kim xà 5 +10 ( tự chọn)
 • 8.000 xu võ lâm 2 (mỗi thành viên)
 • 20 triệu đồng tiền mặt
 • 1 Siêu cúp hạng 2
Hạng 3
 • 1 cặp nhẫn Thiên Địa – Nhật Nguyệt
 • 08 Mật tịch siêu cấp tùy chọn – chỉ số cơ bản  3 dòng 20% + 3 phụ lục
 • 02 set Kim xà 5 +0 ( tự chọn)
 • 5.000 xu võ lâm 2 (mỗi thành viên)
 • 10 triệu đồng tiền mặt
 • 1 Siêu cúp hạng 3
Hạng khuyến khích (3 giải)
 • 08 Phục Sinh Đơn (đã luyện 100/100)
 • 2.000 xu võ lâm 2 (mỗi thành viên)