Cập nhật mới từ chương trình IP Bonus

13-05-2011

- Cập nhật mới cho chương trình IP Bonus

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Bắt đầu từ sau bảo trì ngày hôm nay - thứ Sáu - 13/05/2011, chương trình IP Bonus đã chính thức áp dụng cho các phòng máy có sử dụng phần mềm CSM.

Từ ngày 13/05, chương trình IP Bonus áp dụng cho

tất cả các phòng máy có cài đặt CSM

VLTK II

Nay Bổn Trang xin thông báo đến đồng đạo gần xa.