Chuyển đổi trang bị Tống - Liêu

20-08-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm hỗ trợ quý đồng đạo trước thềm diễn ra giải đấu Bang Hội Tinh Anh 10, tính năng chuyển đổi trang bị Tống - Liêu sẽ được khởi động trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

Ngự Long Tướng Quân | Thương Ưng Tướng Quân

Đại Tống/Liêu Nguyên Soái | Thương Ưng Nguyên Soái

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm II
Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

Bổ sung dòng chọn:

 • Chuyển đổi trang bị Ngự Long Tướng Quân.
  • Trang bị cường hóa +10 trở lên.
  • Trang bị cường hóa +13 trở lên.
  • Trang bị cường hóa +14 trở lên.
  • 03 loại Ngọc Bội.
 • Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Tướng Quân.
  • Trang bị cường hóa +10 trở lên.
  • Trang bị cường hóa +13 trở lên.
  • Trang bị cường hóa +14 trở lên.
  • 03 loại Ngọc Bội.
 • Chuyển đổi trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái.
 • Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Nguyên Soái.

Lưu ý:

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công: 100%.
 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.

Chuyển đổi trang bị Ngự Long Tướng Quân

Trang bị cường hóa +10 trở lên
Nguyên liệuThành quả
01 Nón Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +10 trở lên01 Nón Liêu/Tống  Ngự Long Tướng Quân +10
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
01 Áo Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +10 trở lên01 Áo Liêu/Tống  Ngự Long Tướng Quân +10
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
01 Quần Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +10 trở lên01 Quần Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân +10
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
Trang bị cường hóa +13 trở lên
Nguyên liệuThành quả
01 Nón Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên01 Nón Liêu/Tống  Ngự Long Tướng Quân +13
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
01 Áo Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên01 Áo Liêu/Tống  Ngự Long Tướng Quân +13
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
01 Quần Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên01 Quần Liêu/Tống  Ngự Long Tướng Quân +13
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
Trang bị cường hóa +14 trở lên
Nguyên liệuThành quả
01 Nón Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +14 trở lên01 Nón Liêu/Tống  Ngự Long Tướng Quân +14
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
01 Áo Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +14 trở lên01 Áo Liêu/Tống  Ngự Long Tướng Quân +14
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
01 Quần Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +14 trở lên01 Quần Liêu/Tống  Ngự Long Tướng Quân +14
05 Thiên Thạch Tinh Thạch
1.000 Vàng
03 loại Ngọc Bội
Nguyên liệuThành quả
01 Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân Lệnh Bài01 Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân Lệnh Bài
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
01 Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân Cờ Lệnh01 Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân Cờ Lệnh
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
01 Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân Lệnh Phù01 Liêu/Tống Ngự Long Tướng Quân Lệnh Phù
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng

Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Tướng Quân

Trang bị cường hóa +10 trở lên
Nguyên liệuThành quả
01 Nón Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +10 trở lên01 Nón Liêu/Tống  Thương Ưng Tướng Quân +10
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
01 Áo Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +10 trở lên01 Áo Liêu/Tống  Thương Ưng Tướng Quân +10
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
01 Quần Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +10 trở lên01 Quần Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân +10
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
Trang bị cường hóa +13 trở lên
Nguyên liệuThành quả
01 Nón Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +13 trở lên01 Nón Liêu/Tống  Thương Ưng Tướng Quân +13
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
01 Áo Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +13 trở lên01 Áo Liêu/Tống  Thương Ưng Tướng Quân +13
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
01 Quần Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +13 trở lên01 Quần Liêu/Tống  Thương Ưng Tướng Quân +13
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
Trang bị cường hóa +14 trở lên
Nguyên liệuThành quả
01 Nón Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +14 trở lên01 Nón Liêu/Tống  Thương Ưng Tướng Quân +14
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
01 Áo Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +14 trở lên01 Áo Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân +14
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
01 Quần Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +14 trở lên01 Quần Liêu/Tống  Thương Ưng Tướng Quân +14
10 Thiên Thạch Tinh Thạch
2.000 Vàng
03 loại Ngọc Bội
Nguyên liệuThành quả
01 Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Lệnh Bài01 Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân Lệnh Bài
20 Thiên Thạch Tinh Thạch
4.000 Vàng
01 Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Cờ Lệnh01 Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân Cờ Lệnh
20 Thiên Thạch Tinh Thạch
4.000 Vàng
01 Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân Lệnh Phù01 Liêu/Tống Thương Ưng Tướng Quân Lệnh Phù
20 Thiên Thạch Tinh Thạch
4.000 Vàng

Chuyển đổi trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái

Nguyên liệuThành quả
01 Nón Đại Tống/Liêu Nguyên Soái  +13 trở lên01 Nón Đại Liêu/Tống Nguyên Soái +13
20 Thiên Thạch Tinh Thạch
4.000 Vàng
01 Áo Đại Tống/Liêu Nguyên Soái  +13 trở lên01 Áo Đại Liêu/Tống Nguyên Soái +13
20 Thiên Thạch Tinh Thạch
4.000 Vàng
01 Quần Đại Tống/Liêu Nguyên Soái +13 trở lên01 Quần Đại Liêu/Tống Nguyên Soái +13
20 Thiên Thạch Tinh Thạch
4.000 Vàng
01 Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hổ Phù01 Đại Liêu/Tống Nguyên Soái Hổ Phù
35 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Lệnh Kỳ01 Đại Liêu/Tống Nguyên Soái Lệnh Kỳ
35 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Phù01 Đại Liêu/Tống Nguyên Soái Hiệu Phù
35 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Kỳ01 Đại Liêu/Tống Nguyên Soái Hiệu Kỳ
35 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng

Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Nguyên Soái

Nguyên liệuThành quả
01 Nón Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái +14 trở lên01 Nón Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái  +14
35 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Áo Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái +14 trở lên01 Áo Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái  +14
35 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Quần Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái +14 trở lên01 Quần Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái  +14
35 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái Nguyên Soái Hổ Phù01 Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái Hổ Phù
50 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái Lệnh Kỳ01 Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái Lệnh Kỳ
50 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Phù01 Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái Hiệu Phù
50 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng
01 Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái Hiệu Kỳ01 Thương Ưng Liêu/Tống Nguyên Soái Hiệu Kỳ
50 Thiên Thạch Tinh Thạch
5.000 Vàng

Chú ý

Nên tìm hiểu kỹ thuộc tính của trang bị phe đối địch trước khi đem đi chuyển đổi, vì cùng 01 tên trang bị, nhưng mỗi phe lại có thuộc tính khác nhau.

 • Ví dụ: Cùng là Ngự Long Tướng Quân Hiệu Cờ lệnh nhưng 02 thuộc tính 02 phe khác nhau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang thông báo để chư vị đồng đạo gần xa kịp thời nắm rõ, thân chúc chư vị gặp nhiều may mắn trên đường phiêu lưu thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.