Có thể đổi trang bị Chiến Cuồng từ trang bị Diệu Dương

29-10-2013

Tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II về cách thức đổi trang bị Chiến Cuồng, từ ngày 31/10/2013, nhân sĩ có thể dùng trang bị Diệu Dương +13 hoặc +14 trở lên để đổi trang bị Chiến Cuồng +0 hoặc +7. Cụ thể như sau:

Thời gian & lưu ý quan trọng

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 31/10/2013.
 • Lưu ý:
  • Tỷ lệ thành công: 100%.
  • Trang bị nhận được sẽ theo hệ phái và kiểu hình của nhân vật đó.
  • Các hiệu quả của Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi.

NPC liên quan

NPC liên quanTham gia

Võ Lâm II

Thương Nhân Bảo Rương

 • Vị trí: Tại các thành thị.
 • Chức năng: Đổi trang bị Chiến Cuồng.

Công thức đổi trang bị Chiến Cuồng

Vật phẩm Công thức
Nón Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Nón Diệu Dương +13.

Lựa chọn 3: Đổi Nón Chiến Cuồng +7, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Nón Diệu Dương +14 trở lên.
Áo Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Áo Diệu Dương +13.

Lựa chọn 3: Đổi Áo Chiến Cuồng +7, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Áo Diệu Dương +14 trở lên.
Quần Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Quần Diệu Dương +13.

Lựa chọn 3: Đổi Quần Chiến Cuồng +7, tiêu hao:

 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Quần Diệu Dương +14 trở lên.
Vũ Khí Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 21 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 11 Thiên Cang Lệnh.
 • 11 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Vũ Khí Diệu Dương +13.

Lựa chọn 3: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +7, tiêu hao:

 • 11 Thiên Cang Lệnh.
 • 11 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Vũ Khí Diệu Dương +14 trở lên.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ sẽ nhanh chóng sở hữu trang bị Chiến Cuồng, phát dương quang đại, vang danh tứ hải.