Đầu Thành Thư và Đầu Thành Biểu được bán trở lại

04-10-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Kể từ sau bảo trì ngày 05/10/2013, hai vật phẩm Đầu Thành Thư và Đầu Thành Biểu sẽ được mở bán trở lại tại Võ Lâm Truyền Kỳ II. Thông tin cụ thể như sau:

Hình ảnh

Võ Lâm 2

Đầu Thành Thư

(Giá bán: 400 Xu)

Võ Lâm 2

Đầu Thành Biểu

(Giá bán: 800 Xu)

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm thông tin. Thân chúc quý đồng đạo sớm hoàn thành đại nghiệp, lưu danh thiên hạ.