Đền bù lỗi đăng nhập tại Thành Long

19-01-2012

Liên quan đến sự cố lỗi đăng nhập tại máy chủ Thành Long, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • Sẽ đền bù 500.000.000 kinh nghiệm cho mỗi nhân vật.
  • Đối tượng & phạm vi: Chỉ đền bù cho nhân vật không đăng nhập được tại máy chủ Thành Long.
  • Nhận tại vật phẩm: Tiếu Ngạo Giang Hồ Lục.
  • Thời gian: Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 20/01 đến 24h00 ngày 22/01/2012.
  • Lưu ý:
    • Mỗi nhân vật chỉ nhận đền bù một lần duy nhất, tối đa đền bù chỉ 500.000.000 kinh nghiệm.
    • Nếu nhân vật có điểm kinh nghiệm trên 1,5 tỷ thì sẽ không nhận được đền bù.

Võ Lâm II 

Sau thời gian nói trên, Bổn Trang sẽ không giải quyết các khiếu kiện liên quan đến việc đền bù lỗi đăng nhập tại Thành Long.