Đóng chức năng đổi Bao Thiên Thạch Tinh Thạch

17-05-2012

Thân gửi quý nhân sĩ võ lâm,

Nhằm để chuẩn bị cho các sự kiện, cập nhật sắp sửa ra mắt trong thời gian tới, Bổn Trang quyến định đóng dòng chọn "Đổi Bao Thiên Thạch Tinh Thạch" tại NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông. Cụ thể:

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18/05/2012.
  • Ảnh hưởng: Đồng đạo sẽ không thể đổi Bao Thiên Thạch Tinh Thạch tại NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông tại Tuyền Châu (171/179), Thành Đô (245/220), Biện Kinh (145/178).

Võ Lâm II

Đóng dòng chọn "Ta cần đổi Bao Thiên Thạch Tinh Thạch ... " sau bảo trì ngày 18/05

Thời gian mở lại chức năng trên sẽ được Bổn Trang cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Thân mời quý đồng đạo đón theo dõi.