Tạm đóng Thái Hư Huyễn Cảnh và Thầy Bói Siêu Hạng

23-12-2013

Để tiếp tục hoàn thiện các tính năng và mang những trải nghiệm tốt hơn đến với nhân sĩ giang hồ, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tạm đóng các dòng chọn tại NPC Thầy Bói Siêu Hạng và Thái Hư Huyễn Cảnh.

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 24/12/2013.
  • Nội dung:
    • Tạm đóng các dòng chọn liên quan đến điểm may mắn tại NPC Thầy Bói Siêu Hạng.
    • Tạm đóng Thái Hư Huyễn Cảnh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bảo trì tính năng Thái Hư Huyễn Cảnh và Thầy Bói Siêu Hạng

Nay Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Thời gian mở lại tính năng sẽ được thông báo trong những bản tin sau. Chân thành cáo lỗi cùng nhân sĩ vì sự gián đoạn này.