Thông báo về sự cố Thái Hư Huyễn Cảnh

19-07-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Trong sáng nay - 19/07/2013, Bổn Trang đã nhận được một số phản hồi của đồng đạo võ lâm về sự cố khi tham gia tính năng Thái Hư Huyễn Cảnh. Trước tiên, Bổn Trang xin cám ơn sự hỗ trợ của đồng đạo, đồng thời chân thành cáo lỗi về sự cố nói trên.

Hiện nay, bộ phận kỹ thuật đang gấp rút tiến hành khắc phục sự cố. Dự kiến, vào ngày mai - 20/07/2013, quý đồng đạo có thể tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh bình thường.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa. Một lần nữa, Bổn Trang xin cáo lỗi cùng đồng đạo võ lâm.