Tiếp tục xóa nhân vật tại các máy chủ còn lại

17-03-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Vào ngày 18/03 và 19/03/2013 tới đây, việc xóa một số nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi sẽ được Bổn Trang tiếp tục tiến hành thực hiện trên các máy chủ còn lại. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian và máy chủ áp dụng

Thời gian tiến hànhMáy chủ áp dụng
18/03/2013Vân Long, Uy Long, Quán Hổ, Tiên Phụng, Bạch Ưng, Đại Ưng, Việt Ưng, Ngọc Phụng, Tường Phụng, Hoàng Ưng
19/03/2013Hồng Ưng, Hoàng Phụng, Huy Ưng, Tân Phụng, Quang Ưng, Duy Long, Quang Long, Thành Long, Phương Phụng, Minh Hổ, Kim Ưng

Đối tượng

Kể từ ngày 13/03/2013 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp từ 73 trở xuống thuộc 10 máy chủ trên không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 06 tháng trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:

Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2012.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 74.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2012.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 74.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/12/2012.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 18/03 và 19/03/2013 chưa đủ 06 tháng.

Lưu ý

Bổn Trang chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 07 ngày kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.

Bổn Trang xin công bố rộng rãi để đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin.

Nay kính báo,