Thay đổi điều kiện kích hoạt cảnh giới Võ Vương

16-12-2013

Kể từ sau bảo trì ngày 17/12/2013, điều kiện kích hoạt cảnh giới Võ Vương - Đả Thông Kinh Mạch tầng 3 sẽ được điều chỉnh để nhân sĩ dễ dàng tham gia hơn. Nhằm giúp quý nhân sĩ hiểu rõ nội dung điều chỉnh lần này, Bổn Trang thân mời nhân sĩ bản tin hướng dẫn sau.

Nội dung điều chỉnh

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 17/12/2013.
 • Điều kiện tham gia mới:
  • Nhân vật đã kích hoạt cảnh giới Võ Tướng (Đả Thông Kinh Mạch tầng 2).
  • Đẳng cấp 90 trở lên (không cần Phục Sinh).
  • Tiêu hao: 2 Thiên Cang Lệnh, 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm và 9 Tụ Linh Hoàn để kích hoạt.

Hướng dẫn nhiệm vụ kích hoạt Võ Vương

Bước 1: Đến Hoa Sơn gặp Nhạc Bất Quần (210/193) để nhận nhiệm vụ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 2: Đến Bắc Thành Đô (185.184) đối thoại với Liệp Hộ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 3: Đến Linh Bảo Sơn tìm Nhạn Kha.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 4: Đến Thiên Sư Động tầng 1 đánh Thụ Quái thu thập 5 Mảnh Linh Điệp Vạn Năm, đến Thiên Sư Động tầng 2 đánh Hỏa Kỳ Lân thu thập 5 Kỳ Lân Huyết.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 5: Quay về gặp Nhạn Kha, nhận được Chuông Gió Đặc Biệt để gọi Ngư Quái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 6: Đến Nam Thành Đô, nhấp chuột phải vào Chuông Gió để gọi và tiêu diệt Ngư Quái. Sau đó quay về gặp Nhạn Kha.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 7: Đến Côn Lôn Phái tìm Chu Bất Hoặc. Sau đó đến Quỷ Môn Hồi Lang tiêu diệt 10 Tiểu Lam Đao Quỷ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 8: Quay về hồi báo Chu Bất Hoặc. Sau đó đến Thúy Yên Môn tìm Sài Hoàng Nhi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 9: Sau khi gặp Sài Hoàng Nhi, quay về hồi báo Chu Bất Hoặc.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 10: Đến Côn Lôn (179/206) gặp Triệu  Tử Bình để vào Trấn Thất Yêu tìm Sài Hoàng Nhi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 11: Tại Trấn Thất Yêu tìm được Sài Hoàng Nhi, Chu Bất Hoặc và bọn Yêu Hồ, tiến hành tiêu diệt bọn chúng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 12: Sau khi tiêu diệt Yêu Hồ, quay về Thuý Yên để gặp Sài Hoàng Nhi (đối thoại với Chu Bất Hoặc để rời khỏi Trấn Thất Yêu).

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Bước 13: Quay về Hoa Sơn hồi báo Nhạc Bất Quần.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phần thưởng nhiệm vụ

 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và điểm Chân khí.
 • Khi hoàn thành, nhân sĩ có cơ hội kích hoạt cảnh giới Võ Vương.
 • Trường hợp hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa được kích hoạt cảnh giới Võ Vương, nhân sĩ có thể sử dụng: 2 Thiên Cang Lệnh, 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm và 9 Tụ Linh Hoàn để kích hoạt tại NPC Nhạc Bất Quần.

Nay Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ có nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.