Thỏa chí vẫy vùng cùng Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật

20-12-2012

Giang hồ loạn lạc, lục lâm thảo khấu nổi dậy khắp nơi. Trước tình cảnh đó, các bậc hào kiệt trong võ lâm đã quyết định tìm người nghĩa hiệp, đồng thời có võ công cái thế để lãnh đạo quần hùng chống cường bạo.

Kể từ ngày 21/12/2012, các hào kiệt võ lâm đã có thể tham gia tính năng mới Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật, cùng nhau truyền điểm Chân khí cho hảo hữu của mình - nhân vật mà mình muốn tôn lên làm lãnh đạo. Giúp cho nhân vật nghĩa hiệp này có thể dễ dàng đả thông kỳ kinh bát mạch trong người, nâng cao võ công đến mức thượng thừa để chống lại bọn ác bá, cứu giúp bách tính vô tội.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 21/12/2012.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nguyệt Lượng Thố

 • Tính chất: Không thể giao dịch, không thể ném ra.
 • Chức năng: Giúp nhân vật mở chức năng truyền thuật.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tụ Linh Hoàn

 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các.
 • Tính chất:
  • Có thể bán cửa hàng, giao dịch.
  • Không thể ném ra.
 • Chức năng: Giúp nhân vật nhận được điểm Chân khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Tụ Linh Hoàn

 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các.
 • Tính chất:
  • Có thể bán cửa hàng, giao dịch.
  • Không thể ném ra.
 • Chức năng: Giúp nhân vật nhận được điểm Chân khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tụ Linh Tiên Đơn

 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các.
 • Tính chất:
  • Có thể bán cửa hàng, giao dịch.
  • Không thể ném ra.
 • Chức năng: Giúp nhân vật nhận được điểm Chân khí.

Cách truyền Chân khí

Thông qua Nguyệt Lượng Thố, nhân vật mở chức năng truyền thuật: Có tất cả 04 tầng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật cấp 1
 • Số thành viên tối đa của tổ đội: 02 nhân vật.
 • Thành viên truyền Chân khí: Tiêu hao 12 điểm Chân khí.
 • Đội trưởng của tổ đội:
  • Nhận được 04 điểm Chân khí.
  • Đồng thời tiêu hao 04 phút Tụ Linh Hoàn.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật cấp 1

Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật cấp 2
 • Số thành viên tối đa của tổ đội: 03 nhân vật.
 • Thành viên truyền Chân khí: Mỗi nhân vật tiêu hao 12 điểm Chân khí.
 • Đội trưởng của tổ đội:
  • Nhận được 05 điểm Chân khí * số thành viên truyền.
  • Đồng thời tiêu hao 04 phút Đại Tụ Linh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật cấp 2

Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật cấp 3
 • Số thành viên tối đa của tổ đội: 04 nhân vật.
 • Thành viên truyền Chân khí: Mỗi nhân vật tiêu hao 12 điểm Chân khí.
 • Đội trưởng của tổ đội:
  • Nhận được 06 điểm Chân khí * số thành viên truyền.
  • Đồng thời tiêu hao 04 phút Tụ Linh Tiên Đơn.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật cấp 3

Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật cấp 4
 • Số thành viên tối đa của tổ đội: 05 nhân vật.
 • Thành viên truyền Chân khí: Mỗi nhân vật tiêu hao 12 điểm Chân khí.
 • Đội trưởng của tổ đội:
  • Nhận được 08 điểm Chân khí * số thành viên truyền.
  • Đồng thời tiêu hao 08 phút Tụ Linh Tiên Đơn.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Tụ Khí Thuật cấp 4

Lưu ý

 • Mỗi ngày, chỉ có thể truyền hoặc nhận tối đa 4.000 điểm Chân khí/ 01 nhân vật.
 • Cấp độ của Tụ Khí Thuật chỉ hạn chế số nhân vật tối đa của tổ đội. Ví dụ: Tụ Khí Thuật cấp 4 hỗ trợ nhiều nhất 05 nhân vật (những tổ đội có 04 thành viên cũng có thể sử dụng cấp độ này).

Thân chúc quý nhân sĩ võ lâm có những khoảnh khắc bôn tẩu thú vị cùng thế giới VLTK II.