Đổi trang bị Chiến Cuồng với công thức mới

26-05-2014

Để quý nhân sĩ có thêm sự lựa chọn khi chế tạo trang bị Chiến Cuồng, từ ngày 28/05/2014, nhân sĩ có thể dùng trang bị Ngự Long Tướng Quân/ Thương Ưng Tướng Quân +13 trở lên để đổi trang bị Chiến Cuồng +0. Cụ thể như sau:

Thời gian & lưu ý quan trọng

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 28/05/2014.
 • Lưu ý:
  • Tỷ lệ thành công: 100%.
  • Trang bị nhận được sẽ theo hệ phái và kiểu hình của nhân vật đó.
  • Các hiệu quả của Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi.

NPC liên quan

NPC liên quanTham gia

Võ Lâm II

Thương Nhân Bảo Rương

 • Vị trí: Tuyền Châu - 176/185.
 • Chức năng: Đổi trang bị Chiến Cuồng.

Công thức đổi trang bị Chiến Cuồng

Vật phẩm Công thức
Nón Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Nón Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên.

Lựa chọn 2: Đổi Nón Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 3 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Nón Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +13 trở lên.
Áo Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Áo Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên.

Lựa chọn 2: Đổi Áo Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 3 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Áo Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +13 trở lên.
Quần Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Quần Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +13 trở lên.

Lựa chọn 2: Đổi Quần Chiến Cuồng +10, tiêu hao:

 • 3 Chiến Thần Hoàn.
 • 100 Huy Chương Dũng Sĩ.
 • Quần Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +13 trở lên.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc nhân sĩ sẽ nhanh chóng sở hữu trang bị Chiến Cuồng, phát dương quang đại, vang danh tứ hải.