Scroll Top

Thái Nhất Tháp Anh Hùng

Trong trận chiến Kim Sa Than, Dương Lệnh Công bị gian thần Phan Mỹ bán đứng nên đã bại trận và hy sinh nơi đất Liêu. Sau khi biết tin Dương Nghiệp được an táng tại nơi có tên là Thái Nhất Tháp, thì Dương Tôn Bảo và Mộc Quế Anh phụng lệnh đến đây tìm hài cốt và bội đao Hoang Hỏa Lưu Kim của Lệnh Công. Thái Nhất Tháp Anh Hùng cơ quan trùng trùng sẽ được ra mắt nhân sĩ từ ngày 21/10/2014. Chi tiết:

Thời gian & điều kiện vượt ải

 • Thời gian dự kiến khai mở: Từ sau bảo trì ngày 21/10/2014.
 • Thời gian diễn ra: Thứ Tư, thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật đẳng cấp 80 trở lên và đã gia nhập môn phái.
  • Tổ đội phải có từ 4 - 8 thành viên.

Nội dung chi tiết

Báo danh
Hình ảnhNội dung
Võ Lâm 2

Tiên Phong Mộc Quế Anh

 • Vị trí: Tương Dương (175/178).
 • Chức năng: Đăng ký Thái Nhất Tháp Anh Hùng.
 • Chi tiết báo danh: Nhân sĩ chọn một trong hai phương thức báo danh.
  • Tiêu hao 20 tinh lực/nhân vật tham gia.
  • Chủ tổ đội tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh.
Cách thức tham gia
Hình ảnhCách thức
Võ Lâm 2

Bản đồ Thái Nhất Tháp Anh Hùng

 • Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến hành vào Phó bản Thái Nhất Tháp.
 • Sau khi chọn hình thức tham gia nhân vật sẽ được di chuyển vào bản đồ vượt ải.
Võ Lâm 2
 • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào ải 1: Nhiên Tịch Chi Thương.
 • Sau khi đối thoại với NPC nhân sĩ sẽ được đưa vào ải 1, đội trưởng tiếp tục đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải.
 • Có 2 hình thức mở ải:
  • Mở Ải Thường.
  • Hình thức sao chép: Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh, ở tất cả các ải trong phó bản Thái Nhất Tháp. Khi dùng hình thức sao chép nhân sĩ sẽ nhận được hỗ trợ tăng sức đánh và sinh mệnh.
Võ Lâm 2
 • Sau khi mở ải 1 tổ đội tiến hành tiêu diệt Boss Ngọc Tu La Tiêu Dịch để vượt qua ải.
 • Sau khi tiêu diệt Boss Ngọc Tu La Tiêu Dịch đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 2.
Võ Lâm 2
 • Sau khi mở ải 2 tổ đội tiến hành tiêu diệt Boss Cửu Long Thôn Vân Thú để vượt qua ải.
 • Sau đó đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 3.
Võ Lâm 2
 • Tổ đội tiến hành tiêu diệt 2 Boss Mộc Quế AnhDương Tôn Bảo để vượt qua ải.
 • Sau khi tiêu diệt 2 Boss, đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào bên trong Thái Nhất Tháp.
Võ Lâm 2
 • Sau khi tiến vào bên trong Thái Nhất Tháp đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 1: Tịch Tà Chi Hí.
 • Tổ đội tiến hành tiêu diệt Boss Thần Thú Tịch Tà để vượt qua ải.
 • Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào khu vực Thái Nhất Tháp Trung.
Võ Lâm 2
 • Sau khi tiến vào bên trong Thái Nhất Tháp Trung đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 2: Nghiệp Dẫn.
 • Tổ đội tiến hành tiêu diệt Boss Hoang Hỏa Lưu Kim để vượt qua ải 2.
 • Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào khu vực Thái Nhất Tháp Đỉnh..
Võ Lâm 2
 • Sau khi tiến vào bên trong Thái Nhất Tháp đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 3: Hàng Long Hữu Hối.
 • Tổ đội tiến hành tiêu diệt Boss Gia Luật Phi Hồng để vượt qua ải 3 và hoàn thành phó bản Thái Nhất Tháp.
 • Sau khi tiêu diệt boss, đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để rời phó bản Thái Nhất Tháp.

Phần thưởng

Sau khi vượt mỗi ải thành công, nhân sĩ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và các bảo rương quý hiếm như sau:

Tên ảiĐiểm kinh nghiệmBảo rương
Ải 1 6.000.000 điểm kinh nghiệm 1 Rương Đồng 1, 4 Rương Bạc
Ải 2 7.000.000 điểm kinh nghiệm 1 Rương Đồng 2, 4 Rương Bạc
Ải 3 9.000.000 điểm kinh nghiệm 1 Rương Vàng
Ải 1: Tịch Tà Chi Hí 9.000.000 điểm kinh nghiệm 1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
Ải 2: Nghiệp Dẫn 10.000.000 điểm kinh nghiệm 1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
Ải 3: Hàng Long Hữu Hối 12.000.000 điểm kinh nghiệm 1 Rương Vàng
Điểm kinh nghiệm theo hệ phái
Sau khi vượt ải thành công, điểm kinh nghiệm khi vượt ải sẽ tăng theo số lượng hệ phái tham gia so với điểm kinh nghiệm gốc.
Số lượng hệ phái tham giaPhần trăm điểm kinh nghiệm được cộng thêm khi qua ải
2 0%
3 0%
4 0%
5 20%
6 40%
7 60%
8 100%
Ví dụ: Khi tổ đội tham gia Thái Nhất Tháp Anh Hùng có 8 hệ phái và vượt qua ải 6 thành công thì nhân sĩ nhận được:

12.000.000 kinh nghiệm * (100% + 100%) = 24.000.000 điểm kinh nghiệm

Bảo rương

Sau khi mở bảo rương vượt ải sẽ nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm sau đây:

 • Rương Đồng (miễn phí) và Rương Bạc (tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/Rương Bạc).
Rương Đồng 1Rương Đồng 2Rương Đồng 3Rương Bạc
1 Huân Chương
Anh Hùng
1 Huân Chương
Anh Hùng
1 Huân Chương
Anh Hùng
1 Huân Chương
Anh Hùng
Đá Quý cấp 1 Đá Quý cấp 1 Đá Quý cấp 1 2 Huân Chương
Anh Hùng
- Đá Quý cấp 2 Đá Quý cấp 2 3 Huân Chương
Anh Hùng
- - Đá Quý cấp 3 Đá Quý cấp 1
- - - Đá Quý cấp 2
- - - Đá Quý cấp 3
- - - Đá Quý cấp 4
- - - Thái Nhất Lệnh
- - - Lưu Li Kim
 • Rương Vàng: Chia thành hai hình thức.
  • Lật thẻ miễn phí: Phần thưởng sẽ không tiến hành giao dịch được.
  • Lật thẻ thu phí: Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần lật thẻ.
Miễn phíThu phí
01 Huân Chương Anh Hùng 01 Huân Chương Anh Hùng
02 Huân Chương Anh Hùng 02 Huân Chương Anh Hùng
03 Huân Chương Anh Hùng 03 Huân Chương Anh Hùng
- Thái Nhất Lệnh
Đá Quý cấp 1 Đá Quý cấp 1
Đá Quý cấp 2 Đá Quý cấp 2
Đá Quý cấp 3 Đá Quý cấp 3
- Đá Quý cấp 4
- Đá Quý cấp 5
- Lưu Li Kim