Scroll Top

Danh Hiệu Bang Hội

Danh hiệu Bang hội - Tính năng hoàn toàn mới sẽ tiếp tục giúp cộng đồng Bang hội trên giang hồ gia tăng sức mạnh, thêm phần gắn kết, xưng bá quần hùng.

Giới thiệu

 • Ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 19/10/2015.
 • Cập nhật mới: Từ sau bảo trì ngày 16/08/2018.
 • Nội dung cập nhật mới gồm có:
  • Giảm số vàng yêu cầu để hoàn thành nhanh nhiệm vụ còn 60 vàng.
  • Giảm tiêu hao cống hiến Bang khi kích hoạt danh hiệu mỗi ngày (xem chi tiết ở menu Tăng Cấp).
  • Bổ sung một số nhiệm vụ cống hiến Bang hội (xem chi tiết ở menu Nhiệm Vụ).

Điều kiện tham gia tính năng

 • Nhân vật đã gia nhập Bang hội mới có thể tham gia tính năng.
 • Mỗi ngày nhân vật có thể làm tối đa 10 nhiệm vụ cống hiến, nhận được tối đa 300 điểm cống hiến Bang hội/ngày.
 • Nhân vật chưa kích hoạt Thẻ Tháng:
  • 5 nhiệm vụ đầu tiên nhận được 20 điểm/nhiệm vụ.
  • 5 nhiệm vụ tiếp theo nhận được 10 điểm/nhiệm vụ.
 • Nhân vật đã kích hoạt Thẻ Tháng được x2 số điểm khi làm nhiệm vụ:
  • 5 nhiệm vụ đầu tiên nhận được 40 điểm/nhiệm vụ.
  • 5 nhiệm vụ tiếp theo nhận được 20 điểm/nhiệm vụ.
 • Tại giao diện Bang hội sẽ xuất hiện nút chọn danh hiệu, kích hoạt danh hiệu và điểm cống hiến cá nhân. Chi tiết như hình minh họa:

Võ Lâm II

Danh hiệu Bang hội

 • Danh hiệu Bang hội có thể kích hoạt tại giao diện Bang hội.
 • Tăng cấp danh hiệu Bang hội sẽ tiêu hao Đồng Tế Chi Nguyện, vàng và điểm cống hiến.
Cấp danh hiệuTên danh hiệuHiệu quả danh hiệu
1 Kết Nghĩa
 • Vô cụ tăng 20
 • Sinh lực tăng 10.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 10
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 10
2 Huề Thủ
 • Vô cụ tăng 30
 • Sinh lực tăng 12.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 12
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 15
3 Kim Lan
 • Vô cụ tăng 40
 • Sinh lực tăng 14.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 14
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 20
4 Tề Tâm
 • Vô cụ tăng 50
 • Sinh lực tăng 16.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 16
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 25
5 Đồng Hưởng
 • Vô cụ tăng 80
 • Sinh lực tăng 18.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 20
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 40
6 Phó Hỏa
 • Vô cụ tăng 90
 • Sinh lực tăng 20.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 25
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 50
7 Quần Hùng
 • Vô cụ tăng 100
 • Sinh lực tăng 25.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 30
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 60
8 Hợp Mưu
 • Vô cụ tăng 120
 • Sinh lực tăng 30.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 35
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 70
9 Chí Khí
 • Vô cụ tăng 150
 • Sinh lực tăng 35.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 40
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 80
10 Đồng Cừu
 • Vô cụ tăng 200
 • Sinh lực tăng 40.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 50
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 100

Tín vật Bang hội

 • Tín vật Bang hội có thể mua tại cửa hàng Quản Gia Bang Hội.
 • Tăng cấp Tín vật Bang hội sẽ tiêu hao Hiệp Nghĩa Chi Chứng, vàng và điểm cống hiến và Tín vật cấp thấp hơn trước đó.
Cấp tín vậtThuộc tính hỗ trợ
Tăng phá địchKháng tất cảTăng sát thương
1 10 1 20
2 20 3 20
3 30 5 20
4 40 7 30
5 50 14 30
6 60 16 30
7 70 18 30
8 80 20 50
9 90 22 50
10 100 29 70
11 120 31 70
12 140 33 80
13 160 40 100
14 180 43 120
15 200 50 150

Vô cụ và phá địch

 • Vô cụ: Tỷ lệ triệt tiêu sát thương khi bị công kích.
 • Phá địch: Tỷ lệ tăng sát thương khi công kích.

Võ Lâm II

Kích hoạt danh hiệu Bang hội

  • Nhân sĩ có thể kích hoạt danh hiệu tại giao diện Bang hội.
  • Danh hiệu phải được mở khóa kích hoạt dần từ cấp thấp lên cấp cao.
  • Mỗi danh hiệu khi mở khóa sẽ tiêu hao điểm cống hiến, vàng và các vật phẩm nhất định.
  • Các bước mở khóa kích hoạt và duy trì danh hiệu Bang hội như sau:

Võ Lâm II
Bước 1: Chọn mục Nhận Danh Hiệu tại giao diện Bang hội.

Võ Lâm II

Võ Lâm II
Bước 2: Chọn đồng ý để mở khóa danh hiệu mới, tiêu hao một số vật phẩm nhất định.

Võ Lâm II
Bước 3: Để kích hoạt danh hiệu, nhân sĩ chọn dòng Cắt đổi Bang hội.

Võ Lâm II
Bước 4: Khi xác nhận kích hoạt danh hiệu sẽ trừ một lượng điểm cống hiến tương ứng.

 • Danh hiệu khi kích hoạt thành công sẽ có hiệu quả duy trì đến hết ngày.
 • Sang ngày kế tiếp, nếu điểm cống hiến còn đủ để sử dụng thì hệ thống sẽ tự động trừ lượng điểm cống hiến tương ứng để duy trì hiệu quả của danh hiệu cho ngày mới.
 • Nếu điểm cống hiến ở ngày mới không đủ, hiệu quả danh hiệu sẽ mất. Nhân vật phải tăng điểm cống hiến và kích hoạt danh hiệu lại mới có thể sử dụng.
 • Danh hiệu khi đã kích hoạt (có hiệu lực) sẽ hiển thị tên danh hiệu đó trên nhân vật.