Scroll Top

Lên Nhanh Hóa Cảnh 340 Mạch

Bắt đầu từ phiên bản mới Động Minh Hoán Cảnh, với tính năng hỗ trợ tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 340 mạch, quý nhân sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất của Võ Lâm, chinh phục hóa cảnh, bôn tẩu giang hồ.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 03/11/2023.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 99 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Hỗ trợ nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 lên hóa cảnh 340 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 310 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 320 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 330 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 335 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 340 mạch.

Công Thức Lên Nhanh Hóa Cảnh

Điều kiệnVật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 309 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 5 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 310 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 310 mạch tới hóa cảnh 319 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 320 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 320 mạch tới hóa cảnh 329 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 60 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 330 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 330 mạch tới hóa cảnh 334 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 45 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 335 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 335 mạch tới hóa cảnh 339 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 45 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 340 mạch.