Scroll Top

Giáng Linh Thuật

Qua bao nhiêu gian nan thử thách, cuối cùng Bắc Đẩu Lão Nhân cũng đã tìm ra phương cách hữu hiệu để Bạn Đồng Hành có thể phát huy cảnh giới siêu việt của mình. Nhưng chặn đường giúp Bạn Đồng Hành và chủ nhân trở nên gắn kết đồng tâm cũng còn lắm gian truân vất vả. Quý nhân sĩ đã sẵn sàng tham gia chuỗi nhiệm vụ Giáng Linh Thuật cùng thú cưng của mình hay chưa?

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 21/10/2014.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật đẳng cấp 90 Phục Sinh 1 trở lên.
  • Chỉ những nhân vật đã phục sinh Bạn Đồng Hành mới có thể sử dụng phần thưởng và chức năng Giáng Linh Thuật.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân

 • Vị trí: Tuyền Châu (181/183).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Giáng Linh Thuật.

Hướng dẫn nhiệm vụ

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II
 • Đối thoại với Bắc Đẩu Lão Nhân.
 • Tìm Đổng Già La ở Đại Lý (189/177)
Võ Lâm II Đến Điểm Thương Sơn tiêu diệt 20 Xi Hỏa Đao Khách.
Võ Lâm II Sau đó quay về gặp Đổng Già La.
Võ Lâm II Vào Long Nhãn Động tầng 1 và tiêu diệt 30 Khôi Lỗi Độc Nhân.
Võ Lâm II Nhận được Lệnh Bài Xi Hỏa Giáo.
Võ Lâm II Quay về gặp Đổng Già La.
Võ Lâm II Thông qua Giám Ngục Khán Thủ Nhân tại Long Nhan Động tầng 2 (232/204) để vào nhà lao.
Võ Lâm II Đối thoại với Thương Ưng, phát hiện bất thường.
Võ Lâm II Tìm Bắc Đẩu Lão Nhân giúp đỡ truyền cho Biến Thân Thuật và Chuông Biến Thân.
Võ Lâm II Mang theo Chuông Biến Thân vào lại nhà lao.
Võ Lâm II Dùng chuông biến thành Tiểu Thương Ưng và đối thoại với Thương Ưng.
Võ Lâm II Triệu hồi và đánh bại Xi Hỏa Giáo Chủ, đoạt lấy Thuốc Giải.
Võ Lâm II Mang Thương Ưng quay về gặp Đổng Già La.
Võ Lâm II
 • Hồi báo với Bắc Đẩu Lão Nhân.
 • Nhận được 1 Trứng Linh Thú cấp 1 và Giáng Linh Thuật cấp 1

Lưu ý

 • Trứng Linh Thú (Linh Thú Đản) cấp 1 chỉ có những nhân vật đã phục sinh Bạn Đồng Hành mới có thể sử dụng.

Hướng dẫn biến thân thú cưng

  • Người chơi mở giao diện nhân vật chọn mục thú nuôi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Tại giao diện thú nuôi, nhân sĩ chọn kỹ năng Giáng Linh Thuật và kéo vào ô phím tắt để sử dụng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi sử dụng nhân vật sẽ biến hình thành thú cưng xuất chiến.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi biến thân, nhân sĩ có thể dời các kỹ năng của thú cưng trong giao diện thú cưng xuống thanh phím tắt để sử dụng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Lưu ý

 • Khi biến thân thành thú cưng thì không thể sử dụng kỹ năng môn phái của nhân vật.
 • Khi ở trạng thái người thì không thể sử dụng kỹ năng thú cưng.
 • Mỗi lần biến thân sẽ tiêu hao 10 điểm tinh lực. Trong lúc biến thân thú cưng mỗi giây tiêu hao 1 điểm linh lực.