Scroll Top

Kinh Nghiệm Hoá Cảnh

Kinh Nghiệm Hóa Cảnh - Tính năng đặc biệt ra mắt từ phiên bản mới Nhậm Kiếm Tranh Hùng sẽ giúp các cao thủ giang hồ có thể chuyển hóa lượng kinh nghiệm tăng cấp của bản thân trở thành nguồn sức mạnh vô hạn cực kỳ hữu dụng.

Thời gian và điều kiện kích hoạt tính năng

Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.

Điều kiện kích hoạt tính năng:

 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 10 cấp 99.
 • Đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ kinh nghiệm hóa cảnh.
 • Kinh Nghiệm Hóa Cảnh hiện tại có 2 tầng. Mỗi tầng hóa cảnh sẽ yêu cầu tiêu hao số Linh Phách Đơn và Hồi Tiên Đơn nhất định.

Cách kích hoạt Kinh Nghiệm Hóa Cảnh

 • Nhân vật đủ điều kiện Chuyển Sinh 10 cấp 99 và đã hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ kinh nghiệm hóa cảnh thì có thể mở giao diện Hóa Cảnh để kích hoạt (bên phải dưới cùng giao diện nhân vật)
 • Nhấp vào diện tầng đầu tiên để kích hoạt tăng cấp hóa cảnh.

Cấp hóa cảnh, tầng tinh tú và tác dụng

 • Số cấp hóa cảnh: 2 cấp hóa cảnh
 • Số tầng tinh tú: 3 tầng
 • Số kinh mạch hóa cảnh: 10 kinh mạch
 • Muốn tăng 1 cấp hóa cảnh: thì phải tăng 3 tầng tinh tú. Muốn tăng 1 tầng tinh tú phải tăng đủ 10 mạch hóa cảnh. Chi tiết như sau:
Tác dụng khi tăng 2 cấp hóa cảnh

Khi tăng đủ 2 cấp hóa cảnh, nhân vật sẽ được cộng trực tiếp tổng cộng đến 100 điểm vô cụ và 100 điểm phá địch.

Cấp hóa cảnh  Tác dụng tăng cấp hóa cảnh
1 Tăng 50 Phá địch, tăng 50 Vô cụ
2 Tăng 50 Phá địch, tăng 50 Vô cụ

Như vậy, tăng đủ 2 cấp hóa cảnh sẽ nhận được một số hiệu quả hỗ trợ đặc biệt như sau:

 • Tăng 100 điểm vô cụ và 100 điểm phá địch (Hỗ trợ tăng từ cấp hóa cảnh)
 • Tăng ngoại công 18%, tăng nội công 18%
 • Tăng 120 điểm phá địch (Hỗ trợ từ cấp tinh tú khi tăng kinh mạch hóa cảnh)
 • Tăng 72 điểm vô cụ (Hỗ trợ từ cấp tinh tú khi tăng kinh mạch hóa cảnh)
 • Tăng 27000 sinh lực
 • Tăng gới hạn tăng điểm tiềm năng: 450 điểm
 • Tấn công ngũ hành mộc tăng 72 điểm, thủ ngũ hành kim tăng 72 điểm
 • Tấn công ngũ hành thổ tăng 72 điểm, thủ ngũ hành mộc tăng 72 điểm
 • Tấn công ngũ hành thủy tăng 72 điểm, thủ ngũ hành thổ tăng 72 điểm
 • Tấn công ngũ hành hỏa tăng 72 điểm, thủ ngũ hành thủ tăng 72 điểm
 • Tấn công ngũ hành kim tăng 72 điểm, thủ ngũ hành hỏa tăng 72 điểm
Tác dụng khi tăng 10 cấp kinh mạch
CấpTên kinh mạch hóa cảnhTác dụng tăng kinh mạch
1  Tù Ngưu  Tăng Sinh Lực 3000
2  Nhai xế  Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng: 50 điểm
3  Trào Phong  Tăng vô cụ: 25 điểm
4  Bồ Lao  Tấn công ngũ hành Mộc tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành kim tăng 8 điểm
5  Toan Nghê  Tấn công ngũ hành Thổ tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành Mộc tăng 8 điểm
6  Bá Hạ  Tấn công ngũ hành Thủy tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành thổ tăng 8 điểm
7  Bệ Ngạn  Tấn công ngũ hành Hỏa tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành thủy tăng 8 điểm
8  Phụ Hí  Tấn công ngũ hành Kim tăng 8 điểm, Thủ ngũ hành Hỏa tăng 8 điểm
9  Li Vẫn  Tăng ngoại công 2%, Tăng Nội Công 2%
10  Thanh Long  Tăng Phá Địch

Sau khi tăng đủ 10 kinh mạch hóa cảnh sẽ tăng 1 tầng tinh tú, tiếp tục tăng các kinh mạch hóa cảnh trở lại từ 1 lên 10 để lên tầng tinh tú thứ 2 và thứ 3 để hoàn thành tăng 1 cấp hóa cảnh.

Các thuộc tính khi tăng kinh mạch hóa cảnh sẽ cộng dồn vào nhân vật, cụ thể khi tăng hóa cảnh lên cấp 1: Nhân vật phải tăng 3 tầng tinh tú ( phải tăng 10 kinh mạch hóa cảnh trong 3 lần), nhân vật sẽ nhận tổng tích lũy hỗ trợ vào nhân vật như sau:

 • Tăng 50 điểm vô cụ và 50 điểm phá địch ( Hỗ trợ tăng từ cấp hóa cảnh)
 • Tăng ngoại công 6%, tăng nội công 6%
 • Tăng 45 điểm phá địch (Hỗ trợ từ cấp tinh tú khi tăng kinh mạch hóa cảnh)
 • Tăng 75 điểm vô cụ (Hỗ trợ từ cấp tinh tú khi tăng kinh mạch hóa cảnh)
 • Tăng 9000 sinh lực
 • Tăng gới hạn tăng điểm tiềm năng: 150 điểm
 • Tấn công ngũ hành mộc tăng 24 điểm. Thủ Ngũ hành kim tăng 24 điểm
 • Tấn công ngũ hành thổ tăng 24 điểm. Thủ Ngũ hành mộc tăng 24 điểm
 • Tấn công ngũ hành thủy tăng 24 điểm. Thủ Ngũ hành thổ tăng 24 điểm
 • Tấn công ngũ hành hỏa tăng 24 điểm. Thủ Ngũ hành thủ tăng 24 điểm
 • Tấn công ngũ hành kim tăng 24 điểm. Thủ Ngũ hành hỏa tăng 24 điểm

Nguyên liệu cần để tăng cấp hóa cảnh

Cấp
hóa cảnh
Tầng
tinh tú
Linh Phách Đan tiêu hao khi tăng từng kinh mạchHồi Tiên Đan tiêu hao khi tăng từng kinh mạch
0 1 2 5
0 2 4 10
0 3 6 15
1 1 3 6
1 2 5 11
1 3 7 16
2 1 4 7
2 2 6 12
2 3 8 17