Scroll Top

Trang bị Thanh Long

Thập đại môn phái võ lâm đang ngày càng hoàn thiện tinh hoa võ học của bổn môn, khắp thiên hạ, hàng vạn nhân sĩ đã sẵn sàng tranh tài cao thấp. Cùng lúc đó, trang bị Thanh Long bất ngờ xuất hiện, thắp thêm hào khí, khiến nghĩa sĩ giang hồ càng thêm phấn khởi.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 10/03/2017.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Thanh Long.
 • Điều kiện: Nhân vật phải mặc trang bị Hỏa Phụng Tướng hoặc Hỏa Phụng Soái trên người mới có thể tiến hành thao tác nâng cấp lên trang bị Thanh Long.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II

Hỏa Phụng Tử

  • Vị trí: Tuyền Châu (181/176).
  • Chức năng: Nâng cấp trang bị Thanh Long.

Nâng cấp Thanh Long Tướng Quân

Vo Lam II

 • Nhân sĩ đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Thanh Long.
 • Sau đó chọn dòng trang bị mong muốn để tiến hành nâng cấp.
 • Công thức nâng cấp trang bị Thanh Long Tướng Quân hiện tại như sau:
Công thức nâng cấp

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 02 Thiên Cang Lệnh.
 • 04 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Thái Nhất Lệnh.
 • 01 Thanh Long Hồn.
 • 01 trang bị Hỏa Phụng Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Khôi +7
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Khôi +0
 • Mất 02 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 04 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 40 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 01 Thanh Long Hồn.
 • Nhận lại trang bị Hỏa Phụng Tướng Quân tương ứng, giữ nguyên độ cường hóa và Đá Quý.
 • Nhận được 01 Thanh Long Tinh Hoa.
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Giáp +7
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Giáp +0
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Trang +7
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Trang +0
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Bài
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Bài
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Kỳ
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Kỳ
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Phù
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Phù

Lưu ý

 • Trang bị Hỏa Phụng mang đi nâng cấp không cần mở khóa an toàn.
 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Thanh Long nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Sau khi nâng cấp, dù thành công hay thất bại thì trang bị nhận về cũng sẽ ở trạng thái không khóa an toàn.

Vo Lam II

Vo Lam II
Hình minh họa thuộc tính Thanh Long Tướng Quân

Hợp thành vũ khí Thanh Long Tướng Quân sơ cấp
 • Vũ khí Thanh Long Tướng Quân được chia thành Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp.
 • Nhân sĩ có thể trực tiếp đến gặp NPC Hỏa Phụng Tử để sở hữu Vũ khí Thanh Long Tướng Quân Sơ cấp theo 2 cách sau:
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 40 Thanh Long Tinh Hoa.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.
1 vũ khí Thanh Long Tướng Sơ cấp +0
 • 1 vũ khí Hỏa Phụng Tướng Cao cấp +7
 • 10 Thanh Long Tinh Hoa.
1 vũ khí Thanh Long Tướng Sơ cấp +0
Nâng cấp vũ khí Thanh Long Tướng Sơ cấp lên Trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Thanh Long Tướng Quân Sơ cấp +7 trở lên trên người.
 • 20 Thiên Cang Lệnh.
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 250 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp vũ khí Thanh Long Tướng Trung cấp lên Cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Thanh Long Tướng Quân Trung cấp +7 trở lên trên người.
 • 25 Thiên Cang Lệnh.
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.

Vo Lam II
Hình minh họa vũ khí Thanh Long Tướng Quân Sơ - Trung - Cao cấp

Nâng cấp Thanh Long Nguyên Soái

Vo Lam II

 • Nhân sĩ đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Thanh Long.
 • Sau đó chọn dòng trang bị mong muốn để tiến hành nâng cấp.
 • Công thức nâng cấp trang bị Thanh Long Nguyên Soái hiện tại như sau:
Công thức nâng cấp

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 03 Thiên Cang Lệnh.
 • 06 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 60 Thái Nhất Lệnh.
 • 02 Thanh Long Hồn.
 • 01 trang bị Hỏa Phụng Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Khôi +7
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Khôi +0
 • Mất 03 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 06 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 60 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 02 Thanh Long Linh.
 • Nhận lại trang bị Hỏa Phụng Nguyên Soái tương ứng, giữ nguyên độ cường hóa và Đá Quý.
 • Nhận được 01 Thanh Long Tinh Hoa.
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Giáp +7
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Giáp +0
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Trang +7
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Trang +0
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Thanh Long Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Thanh Long Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hổ Phù
Thanh Long Nguyên Soái
Hổ Phù
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hiệu Phù
Thanh Long Nguyên Soái
Hiệu Phù

Lưu ý

 • Trang bị Hỏa Phụng mang đi nâng cấp không cần mở khóa an toàn.
 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Thanh Long nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Sau khi nâng cấp, dù thành công hay thất bại thì trang bị nhận về cũng sẽ ở trạng thái không khóa an toàn.

Vo Lam II

Vo Lam II
Hình minh họa thuộc tính Thanh Long Nguyên Soái

Hợp thành vũ khí Thanh Long Nguyên Soái sơ cấp
 • Vũ khí Thanh Long Nguyên Soái được chia thành Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp.
 • Nhân sĩ có thể trực tiếp đến gặp NPC Hỏa Phụng Tử để sở hữu Vũ khí Thanh Long Nguyên Soái Sơ cấp theo 2 cách sau:
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 80 Thanh Long Tinh Hoa.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.
1 vũ khí Thanh Long Soái Sơ cấp +0
 • 1 vũ khí Hỏa Phụng Soái Cao cấp +7
 • 10 Thanh Long Tinh Hoa.
1 vũ khí Thanh Long Soái Sơ cấp +0
Nâng cấp vũ khí Thanh Long Soái Sơ cấp lên Trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Thanh Long Nguyên Soái Sơ cấp +7 trở lên trên người.
 • 30 Thiên Cang Lệnh.
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 350 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp vũ khí Thanh Long Soái Trung cấp lên Cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Thanh Long Nguyên Soái Trung cấp +7 trở lên trên người.
 • 40 Thiên Cang Lệnh.
 • 60 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.

Vo Lam II
Hình minh họa vũ khí Thanh Long Nguyên Soái Sơ - Trung - Cao cấp

Nguồn gốc Thanh Long Hồn

 • Người chơi đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Thanh Long.
 • Có thể chọn bất kì dòng chọn nào để đổi Thanh Long Hồn.
 • 1 Thanh Long Hồn = 1 Hỏa Phụng Linh + 1.000 Vàng.
 • Thanh Long Hồn sau khi đổi có thể giao dịch.

Vo Lam II

Các thuộc tính hỗ trợ hệ phái của trang bị Thanh Long

Để nhân sĩ có thể nắm rõ hơn về loại trang bị mới này, Bổn Trang xin công bố dòng thuộc tính ẩn cuối cùng - thuộc tính hỗ trợ hệ phái. Chi tiết như sau:

Hệ pháiThuộc tính
Thiếu Lâm Võ Tông Nộ khí tiêu hao của Vô Ảnh Cước giảm 1.
Thiếu Lâm Tục Gia Thời gian choáng của Đạt Ma Vũ Kinh tăng lên 5 giây.
Thiếu Lâm Thiền Tông Thời gian định thân của Bất Động Minh Vương Chú tăng lên 3 giây.
Đường Môn Sát thương của Truy Tâm Tiễn, Mãn Thiên Hoa Vũ và Bạo Vũ Lê Hoa Châm tăng thêm 30%.
Cái Bang Tĩnh Y Sử dụng Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ sẽ khiến kẻ địch bị giảm 100% thủ ngoại trong 4 giây.
Cái Bang Ô Y Bá Vương Tạ Giáp sẽ khiến mục tiêu giảm 25% sức tấn công.
Nga My Tục Gia Hiệu quả của chiêu Dư Âm Nhiễu Lương Công và Khúc Nghệ Tĩnh tăng lên gấp 2 lần.
Nga My Phật Gia Giãn cách sử dụng của Thanh Âm Phạn Xướng giảm 5 giây, đồng thời khiến kẻ địch định thân 5 giây.
Võ Đang Đạo Gia Tốc độ thi triển của Liệt Diệm Kiếm Pháp, Tích Dương Kiếm Khí và Thiên Thanh Thuần Dương Kiếm tăng thêm 60%.
Võ Đang Tục Gia Giãn cách sử dụng Tàn Ảnh Quyết và Càn Khôn Quyết giảm 5 giây.
Ngũ Độc Tà Hiệp Số lượng và trị số Tà Linh tối đa tăng 40%.
Ngũ Độc Cổ Sư Sát thương của Phong Cổ, Cuồng Phong Trảo và Vạn Cổ Thực Thiên tăng thêm 30%.
Dương Gia Thương Kỵ Giãn cách xuất chiêu của Dương Gia Bôn Lang Thương, Dương Gia Đảo Hải Thương, Bích Nguyệt Phi Tinh Thương giảm 30%.
Dương Gia Cung Kỵ Sát thương của Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng thêm 30%, giãn cách xuất chiêu giảm 5 giây.
Côn Lôn Thiên Sư Sát thương của Ngũ Lôi Chính Pháp Phù tăng thêm 30%, tỷ lệ xuất chiêu tăng 20%.
Thúy Yên Vũ Tiên Tỷ lệ xuất chiêu của tất cả kỹ năng tăng thêm 15%.
Thúy Yên Linh Nữ Bách Hoa Ngọc Lộ Công hiện tại sẽ không giảm ảnh hưởng của sức mạnh đối với lực tấn công.
Minh Giáo Thánh Chiến Giãn cách thi triển Chích Phong Toàn giảm 6 giây.
Minh Giáo Trận Binh Nghiệp Hỏa Trận xuất chiêu sát thương tăng 30%. Ngũ Linh Quy Nguyên tăng tất cả thuộc tính 10 điểm.
Minh Giáo Huyết Nhân Tốc độ xuất chiêu Băng Huyết Ấn tăng 25%. Giản cách thi triển Thí Cảnh Trảo giảm 5 giây.

Lưu ý: Nhân vật của tất cả môn phái có thể đến NPC Hỏa Phụng Tử để xem trước các thuộc tính của trang bị Thanh Long Tướng Quân/Nguyên Soái thuộc hệ phái của mình.