Scroll Top

Lên Nhanh HC 130 Mạch

Chào mừng phiên bản mới Phá Hồn Xuất Trận, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành hỗ trợ lên nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 130 mạch, quý Nhân Sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất của Võ Lâm, tung hoành giang hồ.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 14/07/2021.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 97 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 97 lên chuyển sinh 10 cấp 99.
  • Tăng chuyển sinh 10 cấp 97 lên chuyển sinh 10 cấp 98.
  • Tăng chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.
 • Tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch lên hóa cảnh 130 mạch.
  • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 30 mạch.
  • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 60 mạch.
  • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 80 mạch.
  • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 100 mạch.
  • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 120 mạch.
  • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 130 mạch.

Hỗ trợ Tăng Cấp Nhanh Chuyển Sinh 10 Cấp 99

Vật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 5 Linh Phách Đơn.
Tăng chuyển sinh 10 cấp 97 lên chuyển sinh 10 cấp 98.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 10 Linh Phách Đơn.
Tăng chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.

Hỗ trợ Tăng Cấp Nhanh Chuyển Sinh 10 Cấp 99 hóa cảnh 130 mạch

Điều kiệnVật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 29 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 10 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 30 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 30 mạch tới hóa cảnh 59 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 15 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 60 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 60 mạch tới hóa cảnh 79 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 20 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 80 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 80 mạch tới hóa cảnh 99 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 25 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 100 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 100 mạch tới hóa cảnh 119 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 30 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 120 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 120 mạch tới hóa cảnh 129 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 30 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 130 mạch.
 • Lưu ý:
  • Khi thăng 10 cấp 97 lên 10 cấp 99 thành công kinh nghiệm trên người nhân vật vẫn được giữ lại.
  • Mỗi lần tăng 10 cấp 97 lên 10 cấp 99 thành công nhân vật sẽ được reset lại điểm tiềm năng.