Scroll Top

Hóa Cảnh 12, 13, 14

Từ bản cập nhật mới Động Minh Hoán Cảnh, Kinh Nghiệm Hóa Cảnh sẽ chính thức mở tầng 12, 13, 14, tạo thêm cơ hội giúp các đại cao thủ võ lâm nâng tầm sức mạnh, đột phá cảnh giới võ học mới.

Thời gian và điều kiện kích hoạt tính năng

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 03/11/2023.
 • Điều kiện kích hoạt tính năng:
  • Nhân vật đã kích hoạt hóa cảnh tầng 11.
  • Mỗi tầng hóa cảnh sẽ yêu cầu tiêu hao số Linh Phách Đơn và Hồi Tiên Đơn nhất định.
  • Hóa cảnh tần 12, 13, 14: Thời gian giãn cách mở kích hoạt 1 mạch hóa cảnh là 4 ngày. Thời gian tính bắt đầu từ ngày 03/11/2023.
  • Ngoài ra khi Nhân Vật tăng hóa cảnh đến các mốc 390, 420, 450 mạch vẫn sẽ được cộng thêm 50 điểm vô cụ và 50 điểm phá địch mỗi mốc.

Tăng thuộc tính hóa cảnh từ 361 - 450 mạch

 • Tăng thuộc tính hóa cảnh từ 361 đến 390 mạch như sau:
Cấp kinh mạchTên kinh mạchTác dụng tăng kinh mạch
1 Tù Ngưu Tăng sinh lực 10000
2 Nhai Xế Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng 50 điểm
3 Trào Phong Tăng vô cụ 40 điểm
4 Bồ Lao Tấn công ngũ hành Mộc tăng 10 điểm, phòng thủ ngũ hành Kim tăng 10 điểm
5 Toan Nghê Tấn công ngũ hành Thổ tăng 10 điểm, phòng thủ ngũ hành Mộc tăng 10 điểm
6 Bá Hạ Tấn công ngũ hành Thủy tăng 10 điểm, phòng thủ ngũ hành Thổ tăng 10 điểm
7 Bệ Ngạn Tấn công ngũ hành Hỏa tăng 10 điểm, phòng thủ ngũ hành Thủy tăng 10 điểm
8 Phụ Hí Tấn công ngũ hành Kim tăng 10 điểm, phòng thủ ngũ hành Hỏa tăng 10 điểm
9 Li Vẫn Tăng ngoại công 4%, tăng nội công 4%
10 Thanh Long Tăng phá địch 25
 • Tăng thuộc tính hóa cảnh từ 391 đến 420 mạch:
Cấp kinh mạchTên kinh mạchTác dụng tăng kinh mạch
1 Tù Ngưu Tăng sinh lực 12000
2 Nhai Xế Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng 50 điểm
3 Trào Phong Tăng vô cụ 40 điểm
4 Bồ Lao Tấn công ngũ hành Mộc tăng 10 điểm,
phòng thủ ngũ hành Kim tăng 10 điểm
5 Toan Nghê Tấn công ngũ hành Thổ tăng 10 điểm,
phòng thủ ngũ hành Mộc tăng 10 điểm
6 Bá Hạ Tấn công ngũ hành Thủy tăng 10 điểm,
phòng thủ ngũ hành Thổ tăng 10 điểm
7 Bệ Ngạn Tấn công ngũ hành Hỏa tăng 10 điểm,
phòng thủ ngũ hành Thủy tăng 10 điểm
8 Phụ Hí Tấn công ngũ hành Kim tăng 10 điểm,
phòng thủ ngũ hành Hỏa tăng 10 điểm
9 Li Vẫn Tăng ngoại công 5%, tăng nội công 5%
10 Thanh Long Tăng phá địch 25
 • Tăng thuộc tính hóa cảnh từ 421 đến 450 mạch:
Cấp kinh mạchTên kinh mạchTác dụng tăng kinh mạch
1 Tù Ngưu Tăng sinh lực 12000
2 Nhai Xế Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng 50 điểm
3 Trào Phong Tăng vô cụ 45 điểm
4 Bồ Lao Tấn công ngũ hành Mộc tăng 11 điểm
Phòng thủ ngũ hành Kim tăng 11 điểm
5 Toan Nghê Tấn công ngũ hành Thổ tăng 11 điểm
Phòng thủ ngũ hành Mộc tăng 11 điểm
6 Bá Hạ Tấn công ngũ hành Thủy tăng 11 điểm
Phòng thủ ngũ hành Thổ tăng 11 điểm
7 Bệ Ngạn Tấn công ngũ hành Hỏa tăng 11 điểm
Phòng thủ ngũ hành Thủy tăng 11 điểm
8 Phụ Hí Tấn công ngũ hành Kim tăng 11 điểm
Phòng thủ ngũ hành Hỏa tăng 11 điểm
9 Li Vẫn Tăng ngoại công 5%, tăng nội công 5%
10 Thanh Long Tăng phá địch 27
 • Ngoài ra khi Nhân Vật tăng hóa cảnh đến các mốc 390, 420, 450 mạch vẫn sẽ được cộng thêm 50 điểm vô cụ và 50 điểm phá địch mỗi mốc
Cấp hóa cảnhTác dụng tăng cấp hỏa cảnh
390 Tăng 50 Phá Địch, tăng 50 Vô Cụ
420 Tăng 50 Phá Địch, tăng 50 Vô Cụ
450 Tăng 50 Phá Địch, tăng 50 Vô Cụ

Thuộc tính hỗ trợ khi tăng 15 cấp hóa cảnh

Khi tăng đủ 15 cấp hóa cảnh, nhân vật sẽ được cộng trực tiếp tất cả các hỗ trợ đặc biệt sau:

 • Tăng 219.000 sinh lực.
 • Tăng ngoại công 114%, tăng nội công 114%.
 • Tăng 1545 điểm phá địch.
 • Tăng 2055 điểm vô cụ.
 • Tăng giới hạn tăng điểm tiềm năng: 2250 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Mộc tăng 384 điểm, thủ ngũ hành Kim tăng 384 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Thổ tăng 384 điểm, thủ ngũ hành Mộc tăng 384 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Thủy tăng 384 điểm, thủ ngũ hành Thổ tăng 384 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Hỏa tăng 384 điểm, thủ ngũ hành Thủy tăng 384 điểm.
 • Tấn công ngũ hành Kim tăng 384 điểm, thủ ngũ hành Hỏa tăng 384 điểm.

Hình minh họa nhân vật đạt hóa cảnh 450 mạch


Nguyên liệu tăng cấp hóa cảnh 12, 13, 14

Cấp
hóa cảnh
Tầng
tinh tú
Linh Phách Đơn tiêu hao khi tăng từng kinh mạchHồi Tiên Đơn tiêu hao khi tăng từng kinh mạch
0 1 2 5
0 2 4 10
0 3 6 15
1 1 3 6
1 2 5 11
1 3 7 16
2 1 4 7
2 2 6 12
2 3 8 17
3 1 5 8
3 2 7 13
3 3 9 18
4 1 6 9
4 2 8 14
4 3 10 19
5 1 7 10
5 2 9 15
5 3 11 20
6 1 8 11
6 2 10 16
6 3 12 21
7 1 9 12
7 2 11 17
7 3 13 22
8 1 10 13
8 2 12 18
8 3 14 23
9 1 11 14
9 2 13 19
9 3 15 24
10 1 12 15
10 2 14 20
10 3 16 25
11 1 13 16
11 2 15 21
11 3 17 26
12 1 14 17
12 2 16 22
12 3 18 27
13 1 15 18
13 2 17 23
13 3 19 28
14 1 16 19
14 2 18 24
14 3 20 29